Κτήρια του Συμβουλίου

Γενική Γραμματεία

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, δηλαδή οι διοικητικές υπηρεσίες του Συμβουλίου, ήταν μέχρι τώρα διάσπαρτες σε διάφορα κτήρια των Βρυξελλών. Για να εξορθολογισθεί η εσωτερική του λειτουργία και οι δαπάνες, το Συμβούλιο της ΕΕ εκπόνησε κτηριακό πρόγραμμα, σκοπός του οποίου ήταν να συγκεντρώσει όλες τις διοικητικές εργασίες και τις συνεδριάσεις του οργάνου σε μικρότερο αριθμό γειτονικών κτηρίων.

Το εν λόγω κτηριακό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε επίσης στην εξέλιξη των λειτουργικών αναγκών:

  • την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να πραγματοποιεί όλες τις συνόδους του στις Βρυξέλλες, αντί για την προηγούμενη εκ περιτροπής πραγματοποίηση των συνόδων στα κράτη μέλη
  • τη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία ενσωμάτωσε 13 χώρες σε 10 χρόνια
  • την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία θέσπισε τη θέση μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το υφιστάμενο κτήριο Justus Lipsius ανακαινίστηκε εν μέρει και αποκτήθηκε ένα δεύτερο κτήριο, το Lex, για να στεγάσει τον αυξανόμενο αριθμό των μεταφραστικών μονάδων. Τον Ιανουάριο του 2017 άρχισε να χρησιμοποιείται και ένα νέο κτήριο, το Europa, που σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί τις συνόδους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κτήριο Justus Lipsius

Από το 1995, το κτήριο Justus Lipsius είναι η έδρα του Συμβουλίου της ΕΕ και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας, άρχισε να φιλοξενεί προσωρινά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τις αρχές του 2017 οι σύνοδοι του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν μεταφερθεί στο νέο κτήριο Europa.

Κτήριο Lex

Από το 2007, το κτήριο Lex στεγάζει τη μεταφραστική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Οι μεταφραστικές μονάδες προηγουμένως στεγάζονταν σε διάφορα κτήρια των Βρυξελλών. Το κτήριο Lex συγκεντρώνει όλες τις γλωσσικές μονάδες υπό την ίδια στέγη και στεγάζει και τις νέες μονάδες που προέκυψαν από τη διεύρυνση της ΕΕ.

Κτήριο Europa

Το κτήριο Europa φιλοξενεί τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων οργάνων υψηλού επιπέδου. Άρχισε να χρησιμοποιείται στις αρχές του 2017.

Άλλα κτήρια

Ιnfo Point Europa

Πρόκειται για κέντρο ενημέρωσης του κοινού το οποίο διαχειρίζονται από κοινού το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διασκέψεων (Λουξεμβούργο)

Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζουν οι Συνθήκες, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχεται στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Τους μήνες αυτούς, το Συμβούλιο μισθώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διασκέψεων από την Κυβέρνηση του Λουξεμβούργου.

Neder-over-Hembeek

Είναι η κεντρική αποθήκη της Γενικής Γραμματείας και βρίσκεται στο βόρειο μέρος των Βρυξελλών. Πρόκειται για ενιαίο χώρο επιφάνειας 4400 τ.μ. Την αποθήκη χρησιμοποιούν και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.