Τι ακριβώς κάνει το Συμβούλιο της ΕΕ;

1. Διαπραγματεύεται και εκδίδει νόμους της ΕΕ

Το Συμβούλιο είναι ουσιαστικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Διαπραγματεύεται και εκδίδει νομοθετικές πράξεις στις περισσότερες περιπτώσεις από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, γνωστή και ως "συναπόφαση". Η συναπόφαση χρησιμοποιείται σε τομείς πολιτικής όπου η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ή τη μοιράζεται με τα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, το Συμβούλιο νομοθετεί βάσει προτάσεων που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Συντονίζει τις πολιτικές των κρατών μελών

Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως:

  • οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές: Το Συμβούλιο συντονίζει την οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, παρακολουθεί τη δημοσιονομική τους πολιτική και ενισχύει το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, και επίσης ρυθμίζει τα νομικά και πρακτικά θέματα που αφορούν το ευρώ, τις χρηματαγορές και την κίνηση των κεφαλαίων
  • η παιδεία, ο πολιτισμός, η νεολαία και ο αθλητισμός: Το Συμβούλιο θεσπίζει τα πλαίσια πολιτικής της ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα εργασίας, όπου ορίζονται οι προτεραιότητες της συνεργασίας κρατών μελών και Επιτροπής
  • η πολιτική απασχόλησης:  Το Συμβούλιο χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές και διατυπώνει συστάσεις για τα κράτη μέλη σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στην ΕΕ

3. Αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ

Το Συμβούλιο καθορίζει και εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που χαράσσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην πολιτική αυτή περιλαμβάνονται επίσης η αναπτυξιακή και η ανθρωπιστική βοήθεια, η άμυνα και οι εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ. Το Συμβούλιο, από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, διασφαλίζει την ενότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. 

4. Συνάπτει διεθνείς συμφωνίες

Το Συμβούλιο δίνει την εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της ΕΕ συμφωνίες της ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ ή με διεθνείς οργανισμούς. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας, με βάση πρόταση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο εκδίδει επίσης την τελική απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του (η οποία είναι απαραίτητη στους τομείς όπου εφαρμόζεται η συναπόφαση) και αφού επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως εμπόριο, συνεργασία και ανάπτυξη, ή να αφορούν συγκεκριμένα θέματα, όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αλιεία, τελωνειακούς δασμούς, μεταφορές, θετικές επιστήμες, τεχνολογία, κ.λπ. 

5. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Το Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο προϋπολογισμός καλύπτει περίοδο ενός ημερολογιακού έτους. Συνήθως εγκρίνεται τον Δεκέμβριο και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.