Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» (AGRIFISH)

Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» θεσπίζει νομοθετικές ρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, οι οποίοι συνδέονται με την παραγωγή τροφίμων, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαχείριση της αλιείας.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία»;

Στο Συμβούλιο AGRIFISH συμμετέχουν υπουργοί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα περισσότερα κράτη μέλη εκπροσωπούνται από έναν υπουργό και για τους δύο τομείς, αλλά ορισμένα στέλνουν δύο υπουργούς – έναν για τη γεωργία και έναν για την αλιεία.

Στις συνόδους συμμετέχει επίσης ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, ή ο Επίτροπος θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας.

Οι σύνοδοι πραγματοποιούνται συνήθως μια φορά το μήνα.

Σχετικά με τη γεωργική και την αλιευτική πολιτική

Το Συμβούλιο θεσπίζει νομοθετικές ρυθμίσεις, τις περισσότερες φορές από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ορισμένους τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων, την αγροτική ανάπτυξη και τη διαχείριση της αλιείας.

Οι τομείς της γεωργικής πολιτικής περιλαμβάνουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), κανόνες εσωτερικής αγοράς για τη γεωργία, τη δασοκομία , τη βιολογική παραγωγή, την ποιότητα της παραγωγής και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Τα μέτρα στο πλαίσιο της ΚΓΠ έχουν ως στόχο την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, τη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης για τον αγροτικό πληθυσμό, τη σταθεροποίηση των αγορών, τη διασφάλιση του εφοδιασμού και την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα φτάνουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Το Συμβούλιο θεσπίζει επίσης νομοθετικές ρυθμίσεις για την αλιευτική πολιτική, τον καθορισμό του ετήσιου συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων για κάθε είδος καθώς και για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. Μία σημαντική πρόκληση είναι να καταστεί η αλιεία πιο περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως προβλήματα όπως η υπεραλίευση και η πλεονάζουσα αλιευτική δυνατότητα.

Προτεραιότητες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας κατά την εσθονική Προεδρία

Γεωργία

Στον τομέα της γεωργίας, το κύριο θέμα που απασχολεί την εσθονική Προεδρία είναι το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η Προεδρία θα δώσει έμφαση στην απλούστευση της ΚΓΠ, κυρίως στο πλαίσιο του κανονισμού Omnibus.

Η Προεδρία επιδιώκει επίσης:

  • να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας της ΕΕ
  • να ενισχύσει τη θέση των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
  • να συμβάλει στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής
  • να δώσει προτεραιότητα στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας των φυτών

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στη βιώσιμη χρήση των γεωργικών εκτάσεων. Μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Εδάφη για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και υπηρεσίες οικοσυστήματος» πρόκειται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο στο Τάλιν.

Η εσθονική Προεδρία καταβάλλει προσπάθειες για μια ανοικτή εμπορική πολιτική και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και σκοπεύει να προετοιμάσει και να επιτύχει έγκριση των θέσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.

Επιπλέον, η Προεδρία θα προωθήσει συζητήσεις όσον αφορά την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων για αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου. Μια διάσκεψη με θέμα «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC)» θα διοργανωθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλιεία

Όσον αφορά την αλιεία η εσθονική Προεδρία δίνει προτεραιότητα στους κανονισμούς για τις ποσοστώσεις, οι οποίοι πρέπει να θεσπισθούν έως το 2018.

Η Προεδρία σκοπεύει να εγκρίνει:

  • τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική
  • τις αλιευτικές δυνατότητες στον Εύξεινο Πόντο
  • αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ και πέραν αυτών

Ο στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση έως το 2020.

Η Προεδρία έχει ως στόχο την επίτευξη προόδου σε άλλους τομείς, όπως τα σχέδια διαχείρισης, ώστε να επιτευχθεί γενική προσέγγιση, όπου αυτό είναι δυνατόν. Επιδιώκει να αρχίσουν εκ νέου οι συζητήσεις σχετικά με το πολυετές σχέδιο διαχείρισης του σολομού της Βαλτικής.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας Προεδρίας θα προωθηθούν οι εργασίες όσον αφορά το σχέδιο διαχείρισης της Βόρειας Θάλασσας και τον κανονισμό-πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα και ενδεχομένως ως προς την πρόταση σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων.

Η εσθονική Προεδρία σκοπεύει επίσης να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), διοργανώνοντας διάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.