Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (COMPET)

Συμβούλιο της ΕΕ

Το έργο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας συμβάλλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης στην ΕΕ. Ασχολείται με τέσσερις κύριους τομείς πολιτικής: την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την έρευνα και καινοτομία, και το διάστημα.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας;

Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας συμμετέχουν, ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, οι υπουργοί όλων των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για το εμπόριο, την οικονομία, τη βιομηχανία, την έρευνα και καινοτομία, και το διάστημα. Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης τα αρμόδια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις σύνοδοι ετησίως.

Σχετικά με την πολιτική της Ευρώπης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας

Το Συμβούλιο, στον ρόλο του ως φορέας χάραξης πολιτικής, επιδιώκει να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτει ποικίλους τομείς πολιτικής όπως η εσωτερική αγορά, η βιομηχανία, η έρευνα και καινοτομία, και το διάστημα.

Στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, το Συμβούλιο ασκεί νομοθετικό έργο για να άρει τους φραγμούς που εμποδίζουν τη διασυνοριακή ροή προϊόντων, εργασίας, κεφαλαίων και υπηρεσιών.

Στον τομέα της βιομηχανίας, το Συμβούλιο εφαρμόζει μια οριζόντια προσέγγιση που έχει ως στόχο να ενσωματώσει ζητήματα βιομηχανικής πολιτικής σε όλες τις υπόλοιπες συναφείς πολιτικές της ΕΕ, βάσει ειδικής ανά τομέα προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα.

Το Συμβούλιο εργάζεται για να βελτιώσει το επιχειρησιακό περιβάλλον, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στο πλαίσιο του ρόλου του ως συννομοθέτη, θεσπίζει ειδικά μέτρα που απευθύνονται στις ΜΜΕ, όπως η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η προώθηση της καινοτομίας.

Στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και του διαστήματος, το Συμβούλιο επιδιώκει να ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ώστε να προωθήσει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση. Το Συμβούλιο συνεργάζεται εξάλλου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική.

Προτεραιότητες της εσθονικής Προεδρίας

Η εσθονική Προεδρία σχεδιάζει να οριστικοποιήσει την έγκριση του κανονισμού για τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Σκοπεύει επίσης να ξεκινήσει αρχικές συζητήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του δικαίου των εταιρειών.

Στον τομέα της τεχνικής εναρμόνισης, η εσθονική Προεδρία θα ασχοληθεί με την πρόταση για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Η εσθονική Προεδρία θα επικεντρωθεί στη δεύτερη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, θα προωθήσει την ενσωμάτωση της βιομηχανικής πολιτικής στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και θα διεξαγάγει συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία της ενίσχυσης της βιομηχανίας της ΕΕ και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας.

Όσον αφορά την έρευνα, η εσθονική Προεδρία δίνει προτεραιότητα στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Θα συμβάλλει στις συζητήσεις για το μέλλον του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ «Κοπέρνικος».