Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin)

Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για την πολιτική της ΕΕ σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομική πολιτική, θέματα φορολογίας και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Πώς λειτουργεί το Ecofin;

Το Συμβούλιο Ecofin απαρτίζεται από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όλων των κρατών μελών. Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης τα αρμόδια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πραγματοποιούνται επίσης ειδικές σύνοδοι Ecofin, στις οποίες συμμετέχουν οι αρμόδιοι για τους εθνικούς προϋπολογισμούς υπουργοί και ο Ευρωπαίος Επίτροπος που είναι υπεύθυνος για το δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό, προκειμένου να καταρτιστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ.

Το Ecofin συνέρχεται κατά κανόνα μία φορά το μήνα.

Σχετικά με την άσκηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής

Ευρωομάδα

Ευρωομάδα - ένα άτυπο όργανο στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί της ζώνης του ευρώ για θέματα σχετικά με το ευρώ

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως Συμβούλιο Ecofin, είναι αρμόδιο για την οικονομική πολιτική, τα θέματα φορολογίας, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις κινήσεις κεφαλαίων, καθώς και τις οικονομικές σχέσεις με τις χώρες εκτός της ΕΕ.

Καταρτίζει επίσης τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ και μεριμνά για τις νομικές και πρακτικές πτυχές του ενιαίου νομίσματος, δηλαδή του ευρώ.

Το Συμβούλιο Ecofin συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών, προωθεί τη σύγκλιση των οικονομικών τους επιδόσεων και παρακολουθεί τις δημοσιονομικές τους πολιτικές.

Συντονίζει επίσης τις θέσεις της ΕΕ για τις συνόδους διεθνούς επιπέδου, όπως η G20, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι εξάλλου αρμόδιο για τις δημοσιονομικές πτυχές των διεθνών διαπραγματεύσεων σχετικά με μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Προτεραιότητες της εσθονικής Προεδρίας

Η εσθονική Προεδρία θα εστιάσει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ. Θα επιδιώξει να επιτύχει πολιτική συμφωνία επί νομοθετικού σχεδίου για τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και για τον μηχανισμό γενικευμένης αντιστροφής της επιβάρυνσης. Επιπλέον, θα επιδιώξει συμφωνία στα βασικά σημεία της πρότασης σχετικά με τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και θα ξεκινήσει συνομιλίες επί των προτάσεων για το οριστικό σύστημα ΦΠΑ και τους μειωμένους συντελεστές.

Η εσθονική Προεδρία επιδιώκει να διενεργήσει ανάλυση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που παρουσίασε η Επιτροπή και να προετοιμάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Παράλληλα με την πρόοδο στη δέσμη μέτρων για τη μείωση κινδύνου, η εσθονική Προεδρία θα θέσει τις βάσεις για τη θέσπιση του συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων. Στοχεύει σε πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα πιο επείγοντα ζητήματα της δέσμης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέρη της δέσμης, στόχος της Προεδρίας είναι να πετύχει γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, η Εσθονία θα συνεχίσει την επεξεργασία του σχεδίου του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων.

Η εσθονική Προεδρία θα ενσκήψει επίσης στις προτάσεις που προκύπτουν από την αναθεώρηση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών. Θα προωθήσει την πρόταση για την ενημέρωση χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών σχετικά με πρακτικές φοροαποφυγής, ενώ επιδιώκει κοινό κατάλογο της ΕΕ για μη συνεργάσιμες τρίτες χώρες.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018, η εσθονική Προεδρία στοχεύει να επιτύχει συνολική και έγκαιρη συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της ΕΕ και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των πολιτικών.

Σε συνεργασία με την επόμενη Προεδρία της Βουλγαρίας, η εσθονική Προεδρία θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της οικονομικής πολιτικής για τον νέο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.