Συμβούλιο Περιβάλλοντος

Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, η οποία καλύπτει την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνετή χρήση των πόρων και την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Ασχολείται επίσης με διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα, κυρίως στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Περιβάλλοντος;

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος απαρτίζεται από υπουργούς αρμόδιους για θέματα που αφορούν ειδικά το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται στις συνόδους από τον Επίτροπο για το Περιβάλλον και από τον Επίτροπο για θέματα Δράσης για το Κλίμα.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος πραγματοποιεί κατά κανόνα τέσσερις συνόδους ετησίως.

Η περιβαλλοντική πολιτική

Ως φορέας χάραξης πολιτικών, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φιλόδοξη περιβαλλοντική νομοθεσία που προστατεύει τους φυσικούς οικότοπους, διατηρεί καθαρό τον αέρα και το νερό, διασφαλίζει την αποτελεσματική διάθεση των αποβλήτων, βελτιώνει τις γνώσεις σχετικά με τα τοξικά χημικά και βοηθά τις επιχειρήσεις να κινηθούν προς τη κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομίας.

Διασφαλίζει επίσης ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η βιομηχανία, η γεωργία, οι μεταφορές, η ενέργεια και οι υπηρεσίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ λαμβάνονται υπόψη στις διεθνείς συμφωνίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των θέσεων της ΕΕ σε διεθνείς διασκέψεις και διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή.

Προτεραιότητες της εσθονικής Προεδρίας

Το θεματολόγιο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος κατά την εσθονική Προεδρία θα επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές προτάσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή: οδηγία για το ΣΕΔΕ, κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών (ESR), κανονισμό για τις δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF) και πρόταση για τις αερομεταφορές στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ.

Η Προεδρία θα επιδιώξει επίσης να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία.