Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO)

Συμβούλιο της ΕΕ

Στόχος των εργασιών του Συμβουλίου EPSCO είναι η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθώς και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών;

Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών συμμετέχουν υπουργοί αρμόδιοι για την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την υγεία και τους καταναλωτές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης τα αρμόδια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Συμβούλιο EPSCO πραγματοποιεί συνήθως τέσσερις συνόδους ετησίως. Κατά κανόνα, δύο από τις συνόδους αυτές αφορούν αποκλειστικά ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.

Σχετικά με την πολιτική απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, υγείας και καταναλωτών

Ο γενικός στόχος των δράσεων της ΕΕ είναι να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των πολιτών της, κυρίως μέσω της εξασφάλισης θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας, καθώς και μέσω της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών.

Στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των ετήσιων κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, τις οποίες τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη κατά τη χάραξη των εθνικών τους πολιτικών. Επίσης, θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθεσία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων.

Ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν την πλήρη ευθύνη για τον καθορισμό των πολιτικών τους στον τομέα της υγείας και για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης, το Συμβούλιο θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθεσία όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων και αίματος, τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, και την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, το Συμβούλιο θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, καθώς και των οικονομικών τους συμφερόντων.

Προτεραιότητες της εσθονικής Προεδρίας

Η εσθονική Προεδρία εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Πρόθεσή της είναι να προωθήσει τη συζήτηση για την έγκριση του πυλώνα σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο.

Η εσθονική Προεδρία θα συνεχίσει την προσπάθεια για επικαιροποίηση και απλοποίηση των κανονισμών περί συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Με στόχο την επιτάχυνση της καταβολής των επιδομάτων για όσους μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών, η Προεδρία θα προσπαθήσει να προωθήσει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών.

Επιπλέον, η Προεδρία επιδιώκει την επιτυχία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

Για τη μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνους ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον, η Προεδρία θεωρεί σημαντικό να οριστούν οριακές τιμές για ακόμη περισσότερες επικίνδυνες ουσίες στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, προτεραιότητα της Προεδρίας καθίσταται η τροποποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους ή τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Όσον αφορά τα θέματα υγείας, η εσθονική Προεδρία στοχεύει να προωθήσει τη συζήτηση μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τον περιορισμό των βλαβών που προκαλούνται από την κατανάλωση οινοπνεύματος. Η Προεδρία θεωρεί σημαντική την εφαρμογή των αρχών της ψηφιακής ενιαίας αγοράς στον τομέα της υγείας ώστε να διαμορφωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ευρύτερη χρήση και διασυνοριακή κυκλοφορία των δεδομένων υγείας για θεραπευτικούς σκοπούς αλλά και για τις ανάγκες της έρευνας και καινοτομίας.