Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ)

Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για την εξωτερική δράση της ΕΕ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και η ασφάλεια, το εμπόριο, η συνεργασία για την ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ;

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης:

  • οι Υπουργοί Άμυνας (κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας)
  • οι Υπουργοί Ανάπτυξης (συνεργασία για την ανάπτυξη)
  • οι Υπουργοί Εμπορίου (κοινή εμπορική πολιτική)

Στις συνόδους του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων προεδρεύει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, αξίωμα που επί του παρόντος ασκεί η κα Federica Mogherini. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Όταν όμως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής, την προεδρία ασκεί ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους της ΕΕ που ασκεί την εξαμηνιαία εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συνέρχεται μία φορά το μήνα.

Σχετικά με την πολιτική εξωτερικών υποθέσεων

Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη βοήθεια του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, κύριος ρόλος του Συμβουλίου είναι να εξασφαλίζει την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Καθορίζει επίσης και εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει δράσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, τόσο πολιτικών όσο και στρατιωτικών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για ειρήνη και ασφάλεια. Μπορεί επίσης να θεσπίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κυρώσεων.

Δεδομένου ότι αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, η Επιτροπή είναι αρμόδια να διαπραγματεύεται και να διαχειρίζεται εμπορικές συμφωνίες που αφορούν μεταβολές δασμών, τελωνειακές και εμπορικές διατάξεις και προστατευτικά μέτρα. Το Συμβούλιο διαδραματίζει, ωστόσο, κεντρικό ρόλο στον βαθμό που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις και της δίνει διαπραγματευτικές οδηγίες.

Προτεραιότητες της εσθονικής Προεδρίας

Η Προεδρία θα συνεχίσει την πορεία της υλοποίησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Ειδικότερα, θα επιδιώξει να ενισχύσει τις σχέσεις με τις έξι χώρες εταίρους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η επόμενη σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της εσθονικής Προεδρίας στις 24 Νοεμβρίου 2017.

Όσον αφορά τη Νότια Γειτονία της ΕΕ, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και της ασφάλειας θα ενταθεί.

Οι στενές διατλαντικές σχέσεις παραμένουν σημαντικές. Το Συμβούλιο θα επιδιώξει τη συνέχιση του διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι απειλές στον κυβερνοχώρο και το εμπόριο.

Η Προεδρία θα προωθήσει επίσης τη στρατηγική συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων. Η βελτίωση της ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο αποτελεί προτεραιότητα, παράλληλα με τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης.

Οι εταιρικές σχέσεις με χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα ενισχυθούν μέσω συνόδων κορυφής που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2017.

Η συνέχιση της συνεργασίας με την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί μια άλλη βασική προτεραιότητα για την Προεδρία, ιδίως στον τομέα της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της ενέργειας και της οικονομίας.

Ασφάλεια και άμυνα

Η Προεδρία θα επιδιώξει να ενισχύσει τους τρεις πυλώνες της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ:

  • εφαρμογή των στοιχείων ασφάλειας και άμυνας της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ
  • συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ
  • εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή άμυνα

Επιπλέον, η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών μελών. Επίσης, θα συμβάλει στις συζητήσεις σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), τη συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την άμυνα (EDAP).

Ανάπτυξη

Η εσθονική Προεδρία θα προωθήσει τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Προεδρία θα επικεντρωθεί επίσης στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στον παρατεταμένο εκτοπισμό λόγω των ανθρωπιστικών κρίσεων και των φυσικών καταστροφών.