Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συντονίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι επίσης υπεύθυνο για ορισμένους εγκάρσιους τομείς πολιτικής.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων;

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αποτελείται κυρίως από τους υπουργούς ευρωπαϊκών υποθέσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται συνήθως από τον Επίτροπο Διοργανικών Σχέσεων, αναλόγως των προς συζήτηση θεμάτων.

Το ΣΓΥ συνέρχεται μία φορά το μήνα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον καθορισμό των πολιτικών κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξασφαλίζει τη συνέπεια των εργασιών σε όλες τις συνθέσεις του Συμβουλίου. Προετοιμάζει και παρακολουθεί τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συνεδριάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ).

Είναι αρμόδιο για ορισμένους εγκάρσιους τομείς πολιτικής, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση της ΕΕ και οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης, η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (του 7ετούς δημοσιονομικού σχεδίου της ΕΕ), η πολιτική συνοχής, τα θέματα που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και οιοσδήποτε φάκελος του ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Προτεραιότητες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της εσθονικής Προεδρίας

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

Η εσθονική Προεδρία θα συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τρόπους προστασίας των αναγκών και των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

Η Προεδρία θα συνεχίσει την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (ΔΣ) για μια καλύτερη νομοθετική διαδικασία, ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.

Στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία κατά τη θητεία της Προεδρίας για μια κοινή δήλωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες για το έτος 2018.

Επιπλέον, η Προεδρία θα εργαστεί για να επιτευχθεί διοργανική συμφωνία για τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας.

Η εσθονική Προεδρία αποσκοπεί ακόμη να συνεχίσει τη συζήτηση σχετικά με τις βασικές αρχές και την προστασία του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων με διάλογο περί κράτους δικαίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

Η Προεδρία θα συνεχίσει να προωθεί τη διεύρυνση της ΕΕ στο ευρύτερο πλαίσιο της ασφάλειας, της σταθερότητας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη.

Κατά τις συνεδριάσεις με θέμα τη συνοχή, η Προεδρία θα συζητήσει τα αποτελέσματα, την υλοποίηση και το μέλλον της πολιτικής συνοχής, με βάση την έβδομη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, έγγραφα συζήτησης, δημοσιευθείσες έρευνες και προηγούμενες συζητήσεις σε άλλες συνθέσεις του Συμβουλίου.

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50)

Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50), οι υπουργοί, συνερχόμενοι σε σύνθεση ΕΕ-27, θα συζητούν θέματα σχετιζόμενα με το Brexit.

Μεταξύ των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50) θα εξασφαλίζει ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου.

Στόχος της εσθονικής Προεδρίας κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές είναι η διατήρηση της ενότητας των 27 κρατών μελών και η διευκόλυνση της επίτευξης συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.