Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» (ΔΕΥ)

Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» αναπτύσσει τη συνεργασία και κοινές πολιτικές σχετικά με διάφορα διασυνοριακά θέματα, με σκοπό την οικοδόμηση ενός χώρου δικαιοσύνης που θα εκτείνεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις»;

Το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» (ΔΕΥ) απαρτίζεται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Γενικά, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ οι Υπουργοί Εσωτερικών είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την αστυνομική συνεργασία. Ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν την ίδια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργών. Το Συμβούλιο ΔΕΥ είναι επίσης αρμόδιο για την πολιτική προστασία.

Το Συμβούλιο ΔΕΥ συνέρχεται συνήθως ανά τρίμηνο.

Όπως έχει συμφωνηθεί στις συνθήκες, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν πλήρως στην υλοποίηση ορισμένων μέτρων που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, ή η συμμετοχή τους υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

Σε θέματα που σχετίζονται με το κεκτημένο του Σένγκεν, οι συζητήσεις διεξάγονται σε μικτή επιτροπή. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, συν τα 4 κράτη εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στη Συμφωνία του Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία). Όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα, μετά τη συζήτηση στη μικτή επιτροπή, τα μέτρα θεσπίζονται στο Συμβούλιο ΔΕΥ, με αποχή του ΗΒ και της Ιρλανδίας.

Σχετικά με την πολιτική για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις

Το Συμβούλιο εκδίδει νομοθεσία, στις περισσότερες περιπτώσεις, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην ΕΕ και την παροχή ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας στους πολίτες. Είναι αρμόδιο για την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, την πολιτική προστασία, καθώς και την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ασχολείται επίσης με θέματα που συνδέονται με την Ευρώπη χωρίς σύνορα του χώρου Σένγκεν.

Το Συμβούλιο είναι επίσης επιφορτισμένο με τη διευκόλυνση και την ενίσχυση του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό το επιτυγχάνει επιδιώκοντας την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση της αστυνομικής και τελωνειακής συνεργασίας.

Προτεραιότητες της εσθονικής Προεδρίας

Δικαιοσύνη

Η Προεδρία σκοπεύει να συνεχίσει τις συνομιλίες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες για μερική εναρμόνιση της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στις χώρες της ΕΕ. Θα επιδιώξει εξάλλου την επικαιροποίηση των κανόνων σχετικά με τις διασυνοριακές διαδικασίες όσον αφορά τις οικογένειες και τα παιδιά.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η εσθονική προεδρία θα επιδιώξει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλια για σχέδιο οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Θα συνεχίσει επίσης τις διαπραγματεύσεις γύρω από τους κανόνες αμοιβαίας αναγνώρισης των εντολών δέσμευσης και των εντολών δήμευσης.

Εσωτερικές υποθέσεις

Κατά την Προεδρία της Εσθονίας, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα εστιάσει στη νόμιμη μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση, τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες.

Θα ασχοληθεί με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη μπλε κάρτα, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εισόδου στην ΕΕ, και την κινητικότητα εντός αυτής, των εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες.

Θα εργασθεί με τις τρίτες χώρες προκειμένου να βρει λύσεις για τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης και να βελτιώσει το ποσοστό επιστροφών. Η Προεδρία θα συνεχίσει εξάλλου τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλουκαι της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τις πολιτικές εργασίες για τη δημιουργία ενός Συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδιού της ΕΕ (ETIAS). Θα προσπαθήσει εξάλλου να συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο νέους κανόνες για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς.