Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας εργάζεται για την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, για τη διαμόρφωση σύγχρονων, ανταγωνιστικών και αποδοτικών αγορών και υποδομών και για τη δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας;

Η σύνθεση του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας και ο αριθμός των συνόδων του ποικίλλουν αναλόγως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  • οι Υπουργοί Μεταφορών συνεδριάζουν συνήθως 4 φορές τον χρόνο
  • οι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν 3 ή 4 φορές τον χρόνο
  • οι Υπουργοί Τηλεπικοινωνιών συνεδριάζουν 2 φορές τον χρόνο

Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι.

Η πολιτική μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας

Στον τομέα των μεταφορών, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθεσία στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, όπως κοινούς κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές, προϋποθέσεις λειτουργίας για τους μεταφορείς και μέτρα για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών και της ασφάλειας των μεταφορών. Ένας από τους κύριους στόχους είναι η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας αλλά και αναβαθμισμένη κινητικότητα για τους χρήστες μέσω της συντόμευσης των χρόνων μετακίνησης και της βελτίωσης των δρομολογίων.

Στο πεδίο της ενέργειας, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία των αγορών ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ο ενεργειακός ανεφοδιασμός και να προωθούνται η ενεργειακή απόδοση, οι νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να θεσπίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τη διαλειτουργικότητά τους. Στόχος της πολιτικής της ΕΕ είναι επίσης να βελτιωθούν ο ανταγωνισμός, η κυβερνοασφάλεια και η καινοτομία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Προτεραιότητες της εσθονικής Προεδρίας

Η εσθονική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης. Ειδικότερα, θα επικεντρωθεί στη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια, καθώς και στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, θα προτείνει δήλωση σχετικά με σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα.

Στον τομέα των μεταφορών, η εσθονική Προεδρία θα προωθήσει κατά προτεραιότητα τις πρωτοβουλίες για τις οδικές μεταφορές της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την ενεργό εφαρμογή της στρατηγικής για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Θα επιδιώξει επίσης την εξάλειψη των εμποδίων για την ψηφιοποίηση των μεταφορών και θα καταρτίσει συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προτεραιότητα της εσθονικής Προεδρίας είναι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με γενική προσέγγιση για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στόχο την προετοιμασία της Ευρώπης για την εποχή της τεχνολογίας 5G.