Η Ευρωομάδα είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν ζητήματα σχετικά με τις κοινές τους ευθύνες σχετικά με το ευρώ. 

Καθήκοντα

Κύριο μέλημά της είναι να διασφαλίζει το στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αποβλέπει επίσης στην προώθηση των συνθηκών για μια ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.

Η Ευρωομάδα είναι εξάλλου αρμόδια για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής για το ευρώ και για τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές.

Συνεδριάσεις

Η Ευρωομάδα συνεδριάζει συνήθως μια φορά το μήνα, πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Ο επίτροπος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμμετέχουν επίσης στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας.

Η πρώτη άτυπη σύνοδος των υπουργών οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Château του Senningen στο Λουξεμβούργο.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Ο Πρόεδρος

Η Ευρωομάδα εκλέγει τον πρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών με απλή πλειοψηφία. Ο νυν Πρόεδρος είναι ο κ. Jeroen Dijsselbloem.  Επανεξελέγη στη θέση για δεύτερη θητεία στις 13 Ιουλίου 2015. Ο κ. Jeroen Dijsselbloem είναι επίσης ο Υπουργός Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Πρόγραμμα εργασιών

Η Ευρωομάδα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της κάθε 6 μήνες. Στο πρόγραμμα καθορίζονται οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος και προσδιορίζονται οι προκαταρκτικές ημερήσιες διατάξεις των προσεχών συνεδριάσεων της Ευρωομάδας.  

Ένταξη στη ζώνη του ευρώ

Για να μπορέσουν να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να πληρούν τα λεγόμενα «κριτήρια σύγκλισης».  Πρόκειται για οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και είναι επίσης γνωστές ως «κριτήρια του Μάαστριχτ».

Την τελική απόφαση σχετικά με την ένταξη μιας χώρας στη ζώνη του ευρώ λαμβάνει το Συμβούλιο της ΕΕ, με βάση πρόταση της Επιτροπής και μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Ένταξη στη ζώνη του ευρώ

Για να μπορέσουν να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να πληρούν τα λεγόμενα «κριτήρια σύγκλισης».  Πρόκειται για οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και είναι επίσης γνωστές ως «κριτήρια του Μάαστριχτ».

Την τελική απόφαση σχετικά με την ένταξη μιας χώρας στη ζώνη του ευρώ λαμβάνει το Συμβούλιο της ΕΕ, με βάση πρόταση της Επιτροπής και μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.