Ομάδα "Ευρωομάδα"

Ευρωομάδα

Η Ομάδα "Ευρωομάδα" είναι ένα προπαρασκευαστικό όργανο συγκροτούμενο από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ευρωζώνης στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Επικουρεί την Ευρωομάδα καθώς και τον Πρόεδρό της κατά την προετοιμασία των συζητήσεων των υπουργών. 

Συνεδριάζει συνήθως μία φορά το μήνα πριν από τις συνόδους της Ευρωομάδας.

Πρόεδρος της Ομάδας 

Τα μέλη της Ομάδας "Ευρωομάδα" εκλέγουν Πρόεδρο για διετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. 

Το γραφείο του Προέδρου της Ομάδας βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 

Από τον Ιανουάριο του 2012, τη θέση του Προέδρου της Ομάδας "Ευρωομάδα" κατέχει ο κ. Thomas Wieser, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.