Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωομάδας

Ευρωομάδα

Η Ευρωομάδα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της κάθε 6 μήνες. Στο πρόγραμμα ορίζονται σε αδρές γραμμές οι βασικοί τομείς στους οποίους σκοπεύει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της. Επίσης παρουσιάζονται οι προκαταρκτικές ημερήσιες διατάξεις για τις προσεχείς συνεδριάσεις της. Οι ημερήσιες αυτές διατάξεις είναι ενδεικτικές και τροποποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις.

Προτεραιότητες για το πρώτο εξάμηνο του 2017

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Ευρωομάδα θα επικεντρωθεί κυρίως στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με στόχο να ενισχυθούν οι πιο βραχυπρόθεσμες και πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και να εξασφαλιστούν υγιή δημόσια οικονομικά. Η Ευρωομάδα θα ενθαρρύνει ειδικότερα την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών

Η Ευρωομάδα σκοπεύει να πραγματοποιήσει τακτικές ανταλλαγές απόψεων με αντικείμενο τις βέλτιστες πρακτικές στο επίπεδο των πολιτικών και την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνιστώνται για την ευρωζώνη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το ζητούμενο είναι να ωφεληθούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και η ευρωζώνη συνολικά από τις βέλτιστες πρακτικές που θα προσδιοριστούν και να καθιερωθεί η συναινετική συγκριτική αξιολόγηση των προσπαθειών αυτών στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτό.

Επιπλέον, η Ευρωομάδα θα παρακολουθήσει αφενός τις προσπάθειες των κρατών μελών της ευρωζώνης να εξασφαλίσουν υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και αφετέρου τον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ευρωζώνης και τη σύνθεσή του.

Άλλο βασικό θέμα είναι η διεξοδική επακολούθηση της συζήτησης σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2017.

Η Ευρωομάδα θα παρακολουθήσει με προσοχή τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη.

Θα εξετάσει επίσης πώς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης στα οποία εφαρμόζεται διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος υλοποιούν τις σχετικές συστάσεις.

Αξιολόγηση των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα και των χωρών που έχουν βγει από πρόγραμμα

Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει τις αξιολογήσεις του εν εξελίξει προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Επιπλέον, θα συμμετάσχει στη διαδικασία εποπτείας που ακολουθείται μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων σε χώρες που έλαβαν οικονομική βοήθεια στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Τραπεζική Ένωση

Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τις εν εξελίξει εργασίες για την περαιτέρω ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα τις πτυχές τους που αφορούν την ευρωζώνη.

Λοιπές εργασίες

Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει επίσης να συμβάλλει στις συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και στην προετοιμασία διεθνών συνόδων.