Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωομάδας

Ευρωομάδα

Η Ευρωομάδα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της κάθε 6 μήνες. Στο πρόγραμμα ορίζονται σε αδρές γραμμές οι βασικοί τομείς στους οποίους σκοπεύει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της το προσεχές εξάμηνο.

Επίσης περιέχονται οι προκαταρκτικές ημερήσιες διατάξεις για τις προσεχείς συνεδριάσεις της. Οι ημερήσιες διατάξεις είναι ενδεικτικές και τροποποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις.

Προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2017

Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, η Ευρωομάδα θα εστιάσει σε πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση των προοπτικών μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και απασχόλησης.
Πέραν των τακτικών εργασιών της για τον συντονισμό των πολιτικών, η Ευρωομάδα θα συνεχίσει τις ανταλλαγές απόψεων με αντικείμενο τις εθνικές βέλτιστες πρακτικές κατά την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Η Ευρωομάδα θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς αφενός τις προσπάθειες των κρατών μελών της ευρωζώνης να εξασφαλίσουν υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και αφετέρου την δημοσιονομική κατάσταση στο σύνολο της ευρωζώνης. Τον Δεκέμβριο, θα αξιολογήσει τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2018 των μελών της ευρωζώνης.

Χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα και χώρες που έχουν βγει από πρόγραμμα

Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα του 2018.

Επιπλέον, θα συμμετάσχει στη διαδικασία εποπτείας που ακολουθείται μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων σε χώρες που έλαβαν οικονομική βοήθεια στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Στόχος της εποπτείας μετά το πρόγραμμα είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος να μην είναι σε θέση η χώρα να αποπληρώσει τα δάνεια που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος. Η εποπτεία σταματά όταν μια χώρα έχει αποπληρώσει τουλάχιστον το 75% περίπου του δανείου.

Δημοσιονομική σταθερότητα

Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τη δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη και τις εν εξελίξει εργασίες για την περαιτέρω ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης.

Λοιπές εργασίες

Η Ευρωομάδα θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και θα προετοιμάσει διεθνείς συναντήσεις, καθώς και τις συνόδους κορυφής για το ευρώ, όπως απαιτείται.

Στο πρόγραμμα εργασιών της θα ληφθεί επίσης υπόψη η τρέχουσα συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης και για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.