Ομάδα "Κώδικας Δεοντολογίας" (Φορολογία των επιχειρήσεων)

Συμβούλιο της ΕΕ

Η Ομάδα "Κώδικας Δεοντολογίας" (Φορολογία των επιχειρήσεων) συστήθηκε από το Ecofin στις 9 Μαρτίου 1998. Κύριο έργο της είναι η αξιολόγηση των φορολογικών μέτρων που εμπίπτουν στον κώδικα δεοντολογίας (που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1997) για τη φορολογία των επιχειρήσεων και την επίβλεψη της παροχής πληροφοριών για αυτά τα μέτρα.

Ο κώδικας δεοντολογίας δεν είναι νομικά δεσμευτικό μέσον, αλλά η έγκρισή του συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται:

  • να καταργήσουν τα υφιστάμενα μέτρα που συνιστούν επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό 
  • να αποφύγουν να λάβουν νέα παρόμοια μέτρα στο μέλλον

Κύρια καθήκοντα της ομάδας είναι:

  • οι κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης
  • η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της μεταβιβαστικής τιμολόγησης
  • οι διοικητικές πρακτικές 
  • η προώθηση των αρχών του κώδικα δεοντολογίας στις χώρες εκτός ΕΕ

Το 2013, επί ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου, δημιουργήθηκε υποομάδα για την καταπολέμηση της απάτης. Η υποομάδα υποβάλλει εκθέσεις στην Ομάδα "Κώδικας Δεοντολογίας" και ασχολείται με τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.