ΕΜΑ ΙΙ

Συμβούλιο της ΕΕ

Η ΕΜΑ ΙΙ αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών. Προεδρεύει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Ρόλος

Η ΕΜΑ ΙΙ προετοιμάζει τις εργασίες για τέσσερις συνθέσεις του Συμβουλίου:

  • οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
  • εξωτερικές υποθέσεις
  • γενικές υποθέσεις
  • δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Τις εργασίες της ΕΜΑ ΙΙ προετοιμάζει η "Ομάδα Antici". Αυτή η άτυπη ομάδα βοηθά να διαμορφωθεί η αρχική ιδέα των θέσεων που θα υποστηρίξουν οι αντιπροσωπίες των διαφόρων κρατών μελών κατά τη συνεδρίαση της ΕΜΑ.

Τι είναι η ΕΜΑ;

ΕΜΑ σημαίνει "Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Ο ρόλος και οι διάφορες συνθέσεις της περιγράφονται στο άρθρο 240, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Η ΕΜΑ είναι το κύριο προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου. Όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου (εκτός από ορισμένα γεωργικά θέματα) πρέπει πρώτα να τα εξετάσει η ΕΜΑ, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο.

Η ΕΜΑ δεν είναι όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ενώ οτιδήποτε συμφωνήσει μπορεί να αμφισβητηθεί από το Συμβούλιο, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων.

Κύρια καθήκοντα

  • συντονίζει και προετοιμάζει τις εργασίες για διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου
  • εξασφαλίζει τη συνέπεια των πολιτικών που ασκεί η ΕΕ
  • επιτυγχάνει συμφωνίες και συμβιβαστικές λύσεις που υποβάλλονται εν συνεχεία στο Συμβούλιο προς έγκριση

Σύσταση και συνθέσεις

Η ΕΜΑ αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών οι οποίοι είναι και οι πρέσβεις των χωρών τους στην ΕΕ. Εκφράζουν δε τις θέσεις των κυβερνήσεών τους.

Οι δύο συνθέσεις της ΕΜΑ (ΕΜΑ Ι και ΙΙ) συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα.