Ομάδα "Θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη και ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων"

Συμβούλιο της ΕΕ

Η Ομάδα "Θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη και ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων" ασχολείται με θέματα σχετικά με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ).

 Η ομάδα είναι αρμόδια για τα εξής:

  • προπαρασκευαστικές εργασίες στις νομοθετικές διαδικασίες του Συμβουλίου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του πολίτη και την ελεύθερη κυκλοφορία
  • όλα τα θέματα σχετικά με την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
  • τις εκθέσεις για τη συνέχεια που επιφυλάσσεται στα εν λόγω θέματα, την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ετήσια ανταλλαγή απόψεων

Η Ομάδα συνεδριάζει σε διάφορες συνθέσεις και εφόσον απαιτείται, ανάλογα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης.