Ομάδα "Ανθρώπινα Δικαιώματα"

Συμβούλιο της ΕΕ

Η Ομάδα "Ανθρώπινα Δικαιώματα" (COHOM) ασχολείται με τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και στηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου στον συγκεκριμένο τομέα. 

Κύριο καθήκον της είναι να συμβάλλει στον εντοπισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε τομεακά ή ειδικά γεωγραφικά ζητήματα. Επίσης, συντονίζει τις θέσεις των κρατών μελών της ΕΕ σε τομεακά ή γεωγραφικά ζητήματα στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Τρίτη επιτροπή) και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Επιπλέον, η COHOM προάγει την ανάπτυξη και επιβλέπει τη εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής περιλαμβάνονται:

  • οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • η διεξαγωγή διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαβουλεύσεων με χώρες εκτός ΕΕ