Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Τι είναι η Προεδρία του Συμβουλίου και πώς λειτουργεί;

Εκ περιτροπής Προεδρία

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ασκούν εκ περιτροπής την Προεδρία του Συμβουλίου ανά εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου, η Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων σε κάθε επίπεδο του Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Τα κράτη μέλη που ασκούν την Προεδρία συνεργάζονται στενά μεταξύ τους κατά ομάδες των τριών, τη λεγόμενη «τριάδα των Προεδριών». Το σύστημα αυτό καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009. Η τριάδα Προεδριών καθορίζει μακροπρόθεσμους στόχους και εκπονεί κοινό θεματολόγιο όπου προσδιορίζονται τα θέματα και τα κυριότερα ζητήματα που θα εξεταστούν από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια 18μηνης περιόδου. Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθένα από τα τρία κράτη καταρτίζει το δικό του αναλυτικότερο εξαμηνιαίο πρόγραμμα.

Η σημερινή τριάδα Προεδριών αποτελείται από την Εσθονία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία.

Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: 1η Ιουλίου - 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας βασίζονται στο στρατηγικό θεματολόγιο και τους κοινούς στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχουν διατυπωθεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη Διακήρυξη της Ρώμης με την ευκαιρία της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης. Η εσθονική Προεδρία θα εστιάσει στη διαφύλαξη των κοινών αξιών, της ευημερίας, της ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Θα επιδιώξει τη διατήρηση της ενότητας της Ευρώπης μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις.

Κατά το επόμενο εξάμηνο, η Προεδρία θα εστιάσει σε τέσσερις βασικούς τομείς: μια ανοικτή και καινοτόμο ευρωπαϊκή οικονομία, μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη, μια ψηφιακή Ευρώπη και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων καθώς και μια χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη Ευρώπη.

Ακολουθήστε την Προεδρία:

Οι Προεδρίες του Συμβουλίου έως το 2020

Εσθονία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017
Βουλγαρία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
Αυστρία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
Ρουμανία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
Φινλανδία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
Κροατία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2020
Γερμανία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020

Τα καθήκοντα της Προεδρίας

Η Προεδρία είναι υπεύθυνη για την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του θεματολογίου της ΕΕ, την ομαλή διεξαγωγή της νομοθετικής διαδικασίας και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Για το σκοπό αυτόν, η Προεδρία πρέπει να ενεργεί ως έντιμος και αμερόληπτος διαμεσολαβητής.

Η Προεδρία έχει δύο βασικά καθήκοντα:

1. Προγραμματισμός και προεδρία των συνόδων του Συμβουλίου και των συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών του οργάνων

Η Προεδρία προεδρεύει των συνόδων των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου (πλην του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων) και των συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μόνιμες επιτροπές όπως η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) καθώς και οι επιτροπές και ομάδες που χειρίζονται πολύ ειδικά θέματα.

Η Προεδρία μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων καθώς και για τη σωστή εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου.

Επίσης, οργανώνει τις διάφορες επίσημες και άτυπες συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στη χώρα της εκάστοτε Προεδρίας.

2. Εκπροσώπηση του Συμβουλίου στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Προεδρία εκπροσωπεί το Συμβούλιο στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρόλος της Προεδρίας είναι να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας επί των νομοθετικών φακέλων μέσω τριμερών συσκέψεων, άτυπων διαπραγματεύσεων και συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής.

Η Προεδρία συνεργάζεται στενά με:

  • τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
  • τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Υποστηρίζει τις εργασίες τους και ενίοτε μπορεί να της ζητηθεί να επιτελέσει ορισμένα καθήκοντα αντί του Ύπατου Εκπροσώπου, όπως για παράδειγμα να εκπροσωπήσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να προεδρεύσει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όταν συζητούνται θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής.