Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Συμβούλιο της ΕΕ

Εκ περιτροπής Προεδρία

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ασκούν εκ περιτροπής την Προεδρία του Συμβουλίου ανά εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου, η Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων σε κάθε επίπεδο του Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Τα κράτη μέλη που ασκούν την Προεδρία συνεργάζονται στενά μεταξύ τους κατά ομάδες των τριών, τη λεγόμενη «τριάδα των Προεδριών». Το σύστημα αυτό καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009. Η τριάδα Προεδριών καθορίζει μακροπρόθεσμους στόχους και εκπονεί κοινό θεματολόγιο όπου προσδιορίζονται τα θέματα και τα κυριότερα ζητήματα που θα εξεταστούν από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια 18μηνης περιόδου. Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθένα από τα τρία κράτη καταρτίζει το δικό του αναλυτικότερο εξαμηνιαίο πρόγραμμα.

Η σημερινή τριάδα Προεδριών αποτελείται από τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία και τη Μάλτα.

Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: 1η Ιανουαρίου-30 Ιουνίου 2017

Οι προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας υπαγορεύονται από τον στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ΕΕ, από την ανάγκη για διάλογο και προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και τα συναφή ζητήματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της οικονομίας.

Κατά τους επόμενους έξι μήνες η Προεδρία θα εστιάσει σε έξι βασικούς τομείς: μετανάστευση, ενιαία αγορά, ασφάλεια, κοινωνική ένταξη, σχέσεις γειτονίας της ΕΕ και ναυτιλία.

Ακολουθήστε την Προεδρία:

Οι Προεδρίες του Συμβουλίου έως το 2020

Μάλτα: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017
Εσθονία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017
Βουλγαρία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
Αυστρία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
Ρουμανία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
Φινλανδία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
Κροατία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2020
Γερμανία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020

Τα καθήκοντα της Προεδρίας

Η Προεδρία είναι υπεύθυνη για την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του θεματολογίου της ΕΕ, την ομαλή διεξαγωγή της νομοθετικής διαδικασίας και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Για το σκοπό αυτόν, η Προεδρία πρέπει να ενεργεί ως έντιμος και αμερόληπτος διαμεσολαβητής.

Η Προεδρία έχει δύο βασικά καθήκοντα:

1. Προγραμματισμός και προεδρία των συνόδων του Συμβουλίου και των συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών του οργάνων

Η Προεδρία προεδρεύει των συνόδων των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου (πλην του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων) και των συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μόνιμες επιτροπές όπως η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) καθώς και οι επιτροπές και ομάδες που χειρίζονται πολύ ειδικά θέματα.

Η Προεδρία μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων καθώς και για τη σωστή εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου.

Επίσης, οργανώνει τις διάφορες επίσημες και άτυπες συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στη χώρα της εκάστοτε Προεδρίας.

2. Εκπροσώπηση του Συμβουλίου στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Προεδρία εκπροσωπεί το Συμβούλιο στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρόλος της Προεδρίας είναι να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας επί των νομοθετικών φακέλων μέσω τριμερών συσκέψεων, άτυπων διαπραγματεύσεων και συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής.

Η Προεδρία συνεργάζεται στενά με:

  • τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
  • τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Υποστηρίζει τις εργασίες τους και ενίοτε μπορεί να της ζητηθεί να επιτελέσει ορισμένα καθήκοντα αντί του Ύπατου Εκπροσώπου, όπως για παράδειγμα να εκπροσωπήσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να προεδρεύσει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όταν συζητούνται θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής.