Σύστημα ψηφοφορίας

Πώς διεξάγεται η ψηφοφορία στο Συμβούλιο;

Ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει:

  • με απλή πλειοψηφία (15 κράτη μέλη ψηφίζουν υπέρ)
  • με ειδική πλειοψηφία (55% κράτη μέλη ψηφίζουν υπέρ), ή
  • με ομοφωνία (όλες οι ψήφοι υπέρ)

Το Συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία μόνο εφόσον παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του. Ένα μέλος του Συμβουλίου επιτρέπεται να ενεργεί εξ ονόματος ενός μόνο άλλου μέλους.

Το Συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία επί νομοθετικής πράξης 8 εβδομάδες μετά την αποστολή του σχεδίου της πράξης στα εθνικά κοινοβούλια προς εξέταση. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να αποφασίσουν εάν το σχέδιο της νομοθετικής πράξης συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Η ψηφοφορία σε συντομότερο διάστημα είναι δυνατή μόνο σε ειδικές επείγουσες περιπτώσεις.

Τη διαδικασία ψηφοφορίας κινεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Τη διαδικασία ψηφοφορίας μπορούν επίσης να κινήσουν τα μέλη του Συμβουλίου ή η Επιτροπή, ωστόσο η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών του Συμβουλίου δίνονται αυτομάτως στη δημοσιότητα όταν το Συμβούλιο ενεργεί ως νομοθέτης.

Εφόσον ένα μέλος επιθυμεί να προσθέσει επεξηγηματικό σημείωμα της ψήφου του, το σημείωμα δημοσιοποιείται και αυτό εφόσον θεσπισθεί η νομοθετική πράξη. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν δεν δημοσιεύονται αυτομάτως οι αιτιολογήσεις της ψήφου, η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται μετά από αίτηση του προσώπου που προέβη σε αυτή.

Όταν το Συμβούλιο δεν ενεργεί ως νομοθέτης, είναι επίσης δυνατόν να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και τις αιτιολογήσεις ψήφου με ομόφωνη απόφασή του. Τα μέλη του Συμβουλίου και της Επιτροπής προβαίνουν σε δηλώσεις προς καταχώριση στα πρακτικά του Συμβουλίου. Οι δηλώσεις αυτές δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα και θεωρούνται ως πολιτικό μέσο για να διευκολυνθεί η λήψη της απόφασης.