Απλή πλειοψηφία

Συμβούλιο της ΕΕ

Η απλή πλειοψηφία επιτυγχάνεται εάν ψηφίσουν υπέρ τουλάχιστον 15 μέλη του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία:

  • για διαδικαστικά ζητήματα, όπως η θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού και η οργάνωση της Γενικής Γραμματείας, η θέσπιση κανόνων που διέπουν τις προβλεπόμενες από τις Συνθήκες επιτροπές
  • προκειμένου να ζητηθεί από την Επιτροπή να αναλάβει μελέτες ή να υποβάλει προτάσεις