Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σύστημα ψηφοφορίας

Επισκόπηση

Η συνήθης μέθοδος ψηφοφορίας του Συμβουλίου είναι η ειδική πλειοψηφία, που χρησιμοποιείται για το 80% περίπου της νομοθεσίας της ΕΕ

Απλή πλειοψηφία

Η απλή πλειοψηφία χρησιμοποιείται για αποφάσεις επί πράξεων μη νομοθετικού περιεχομένου και επιτυγχάνεται εάν ψηφίσουν υπέρ 15 από τα 28 κράτη μέλη

Ειδική πλειοψηφία

Η ειδική πλειοψηφία επιτυγχάνεται εάν ψηφίσει υπέρ το 55% των κρατών μελών, που αντιπροσωπεύουν το 65% τουλάχιστον του πληθυσμού της ΕΕ

Ομοφωνία

Η ομοφωνία απαιτεί όλοι να συμφωνούν ή να απέχουν από την ψηφοφορία

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία για μια σειρά ζητημάτων που θεωρούνται ευαίσθητα από τα κράτη μέλη. Για παράδειγμα:

  • κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (εξαιρουμένων ορισμένων σαφώς καθορισμένων περιπτώσεων όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία, π.χ. ο διορισμός ειδικού εντεταλμένου)
  • ζητήματα που αφορούν την ιθαγένεια (η χορήγηση νέων δικαιωμάτων στους πολίτες της ΕΕ)
  • η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ
  • εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας ως προς την έμμεση φορολογία
  • οικονομικά της ΕΕ (ίδιοι πόροι, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο)
  • ορισμένες διατάξεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, οικογενειακό δίκαιο, επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία, κλπ.)
  • εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει με ομοφωνία προκειμένου να αποκλίνει από την πρόταση της Επιτροπής όταν η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στην πρότασή της. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται για πράξεις που πρέπει να εκδοθούν από το Συμβούλιο με σύσταση της Επιτροπής, παραδείγματος χάριν, για πράξεις στον τομέα του οικονομικού συντονισμού.

Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ομοφωνία, η αποχή δεν εμποδίζει τη λήψη απόφασης.