Έγγραφα και δημοσιεύσεις

Δημόσιο μητρώο εγγράφων του Συμβουλίου

Το μητρώο περιέχει τα έγγραφα του Συμβουλίου από το 1999 και μετά ή παραπομπές σε αυτά.

Αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα

Αν το έγγραφο που σας ενδιαφέρει δεν είναι διαθέσιμο μέσω του δημόσιου μητρώου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση να σας κοινοποιηθεί.

Αρχεία

Στα αρχεία του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, μπορείτε να συμβουλευτείτε μικροφωτοδελτία και/ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων.

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Συμβουλίου περιέχει μονογραφίες, έργα βασικής βιβλιογραφίας και δημοσιεύσεις της ΕΕ.

Δημοσιεύσεις

Βιβλία, φυλλάδια, πολύπτυχα και αφίσες που έχουν δημοσιευτεί από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.