Αναζήτηση νομοθετικών πράξεων που εγκρίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας «συναπόφασης»

Το μητρώο αυτό περιέχει πληροφορίες για τις νομοθετικές πράξεις που εκδόθηκαν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, γνωστής και ως «συναπόφαση». Παρουσιάζει τόσο τις υπό εξέλιξη όσο και τις περατωθείσες διαδικασίες.

Η βάση δεδομένων δίνει πληροφορίες για όλα τα στάδια από τα οποία περνά κάθε νομοθετικός φάκελος κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • η πρόταση της Επιτροπής
  • η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
  • η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση
  • η θέση του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση
  • η συνδιαλλαγή (σε περίπτωση διαφωνίας)
  • σύνδεσμος προς την εκδοθείσα πράξη 
  • η ημερομηνία υπογραφής
  • ο αριθμός αναφοράς για να συμβουλευθείτε το κείμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ

Εάν η πράξη έχει ήδη εκδοθεί, δίδεται σύνδεσμος προς το πλήρες κείμενο και την ημερομηνία υπογραφής. Μπορεί να υπάρχει και σύνδεσμος προς τις θέσεις σε πρώτη ανάγνωση.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων είναι διαθέσιμες μόνον στην αγγλική και την γαλλική γλώσσα και η αναζήτησή σας μπορεί να γίνει μόνον σε αυτές τις δύο γλώσσες.  

Συμβούλιο της ΕΕ

Αναζήτηση βάσει φακέλου

Πληκτρολογήστε τον κωδικό που αναζητάτε, π.χ. 96/0112
και/ή μια λέξη-κλειδί (στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά) από τον τίτλο του σχετικού φακέλου, π.χ. jeunesse