Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με λίγα λόγια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με λίγα λόγια

Στο φυλλάδιο αυτό περιέχονται βασικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Εξηγείται επίσης ο ρόλος της Προεδρίας και το έργο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.

2014, 6 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους