Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαράσσει τον γενικό πολιτικό προσανατολισμό και καθορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ. Δεν είναι νομοθετικό θεσμικό όργανο της ΕΕ, δηλαδή ούτε διαπραγματεύεται ούτε εκδίδει ενωσιακούς νόμους. Αντ' αυτού ορίζει το πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ, υιοθετώντας κατά παράδοση "συμπεράσματα" στη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου εντοπίζονται τα θέματα που απασχολούν και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν. 

Προσφάτως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε "στρατηγικό θεματολόγιο" τομέων προτεραιότητας για πιο μακροπρόθεσμη προσοχή και δράση της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;

Μέλη

Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 28 κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμμετέχει και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας οσάκις συζητούνται θέματα εξωτερικών υποθέσεων.

Λήψη αποφάσεων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει κατά κύριο λόγο τις αποφάσεις του με συναίνεση. Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις ωστόσο, που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ, αποφασίζει με ομοφωνία ή με ειδική πλειοψηφία.

Όταν διενεργείται ψηφοφορία, δεν συμμετέχουν ούτε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ούτε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το εξάμηνο. Οι σύνοδοί του, γνωστές και ως "σύνοδοι κορυφής της ΕΕ", πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες στο κτίριο Justus Lipsius.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προεδρεύει των συνόδων. Όποτε απαιτείται, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στην έναρξη κάθε συνόδου, όπου εκθέτει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναλόγως των θεμάτων που εξετάζονται, μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν στις συνόδους και άλλα άτομα, όπως ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ιστορία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1974 ως ένα ανεπίσημο φόρουμ συζήτησης μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ.  Σύντομα καθιερώθηκε ως το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ του 1992, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέκτησε επίσημη υπόσταση και ρόλο - παροχή της αναγκαίας ώθησης και καθορισμός των γενικών πολιτικών προσανατολισμών της ΕΕ.

Το 2009, μετά από τις αλλαγές που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέστη ένα από 7 θεσμικά όργανα της ΕΕ.