Ακολουθήστε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εδώ:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ. Δεν είναι νομοθετικό θεσμικό όργανο της ΕΕ, επομένως δεν διαπραγματεύεται ούτε εκδίδει νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Αντ' αυτού, καθορίζει το πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ, εγκρίνοντας κατά κανόνα «συμπεράσματα» κατά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στα οποία προσδιορίζονται ζητήματα προβληματισμού και δράσεις προς ανάληψη.

Προσφάτως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε «στρατηγικό θεματολόγιο» με τομείς προτεραιότητας στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει μακροπρόθεσμα την προσοχή και τη δράση της η ΕΕ.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 28 κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμμετέχει και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας οσάκις συζητούνται θέματα εξωτερικών υποθέσεων.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Οι περισσότερες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λαμβάνονται με συναίνεση. Ωστόσο, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία ή με ειδική πλειοψηφία.

Όταν διενεργείται ψηφοφορία, δεν συμμετέχουν ούτε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ούτε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ανά εξάμηνο. Οι σύνοδοί του, γνωστές και ως «σύνοδοι κορυφής της ΕΕ», διεξάγονται στις Βρυξέλλες στο κτίριο Justus Lipsius.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προεδρεύει των συνόδων. Όποτε απαιτείται, ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να συγκαλεί έκτακτες συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρίσταται κατά την έναρξη κάθε συνόδου, όπου εκθέτει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναλόγως των θεμάτων που εξετάζονται, μπορούν να προσκληθούν να παραστούν στις συνόδους και άλλα πρόσωπα, όπως ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Ιστορία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1974 ως άτυπο φόρουμ συζήτησης μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Σύντομα καθιερώθηκε ως το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέκτησε επίσημη υπόσταση και ρόλο: να παρέχει την αναγκαία ώθηση και να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ.

Το 2009, μετά τις αλλαγές που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέστη ένα από τα 7 θεσμικά όργανα της ΕΕ.