Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εγκρίνονται σε κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε αυτά εξετάζονται συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ και περιγράφονται συνοπτικά συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ή στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν επίσης να καθορίζουν προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας επί συγκεκριμένου ζητήματος ή για την υποβολή νομοθετικής πρότασης. Με τον τρόπο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σε θέση να επηρεάζει και να κατευθύνει το πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ.

Πριν από κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για τα συμπεράσματα, οι οποίες στη συνέχεια συζητούνται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και κατόπιν εγκρίνονται στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα εγκρίνονται ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 2004 και μετά είναι διαθέσιμα στο δημόσιο μητρώο επίσημων εγγράφων.

Τα συμπεράσματα πριν από το 2004 είναι διαθέσιμα μέσω των παρακάτω συνδέσμων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιεί επίσης άτυπες ή έκτακτες συνόδους των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, ενίοτε με τρίτη χώρα (χώρα εκτός της ΕΕ). Μετά το πέρας των εν λόγω συνόδων, οι ηγέτες συνήθως εγκρίνουν δήλωση και όχι επίσημα συμπεράσματα. 

Τα έγγραφα αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο δημόσιο μητρώο. Αυτά που εγκρίθηκαν από το 2004 και μετά αναφέρονται κατωτέρω:

  • Σύνοδοι με την Τουρκία

Σημειώνεται ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα μόνο στις γλώσσες των χωρών που ήταν κράτη μέλη της ΕΕ εκείνη την εποχή.