Σύνοδος κορυφής της ζώνης του ευρώ

Σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης

Στη σύνοδο κορυφής της ζώνης του ευρώ συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών που ανήκουν σ’ αυτήν, ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι σύνοδοι κορυφής της ζώνης του ευρώ παρέχουν στρατηγικούς προσανατολισμούς για την οικονομική πολιτική των χωρών που ανήκουν σ’ αυτήν.

Τι είναι η ζώνη του ευρώ;

Η ζώνη του ευρώ, επίσης γνωστή ως «ευρωζώνη», απαρτίζεται από τις χώρες της ΕΕ που έχουν νόμισμα το ευρώ. Επί του παρόντος, στη ζώνη του ευρώ ανήκουν 19 κράτη μέλη.

Ο ρόλος της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ

Η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης παρέχει κατευθύνσεις πολιτικής για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται ο συντονισμός όλων των σχετικών τομέων πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών της αυτής.

Η διεξαγωγή τακτικών συζητήσεων υψηλού επιπέδου για τις συγκεκριμένες ευθύνες που συνδέονται με τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ επιτρέπει μεταξύ άλλων στις χώρες που ανήκουν σε αυτήν να συνεκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διάσταση αυτή κατά τη χάραξη των εθνικών πολιτικών τους.

Δεδομένου ότι τα ζητήματα της ευρωζώνης έχουν πολιτική και οικονομική σημασία για όλες τις χώρες της ΕΕ, συζητούνται τακτικά και κατά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύνοδοι κορυφής της ζώνης του ευρώ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, πρέπει να διεξάγονται ετησίως τουλάχιστον δύο σύνοδοι κορυφής της ευρωζώνης, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται, ει δυνατόν, αμέσως μετά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Οι σύνοδοι κορυφής της ευρωζώνης διοργανώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που εγκρίθηκαν στις 14 Μαρτίου 2013.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Μέλη

Τα μέλη της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της, ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον:

  • προσκαλείται να συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
  • ενδέχεται να προσκληθεί να συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, καθότι η Ευρωομάδα είναι αρμόδια για την προετοιμασία και την παρακολούθηση των συνόδων κορυφής της ευρωζώνης
  • μπορεί επίσης να δοθεί ο λόγος στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανάλογα με την περίπτωση και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, συμμετέχουν στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης και οι ηγέτες των κρατών που δεν ανήκουν σ’ αυτήν αλλά έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ).

Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης

Οι ηγέτες των κρατών της ευρωζώνης εκλέγουν τον Πρόεδρο της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης με απλή πλειοψηφία, ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η θητεία του Προέδρου της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης διαρκεί 2,5 έτη.

Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος να συγκαλεί τις συνόδους κορυφής για το ευρώ, να προεδρεύει και να τις διευθύνει. Συζητεί επίσης θέματα της ζώνης του ευρώ με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από κάθε σύνοδο κορυφής. Ενημερώνει επίσης όλα τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ σχετικά με την προετοιμασία και τα αποτελέσματα των συνόδων κορυφής της.

Ιστορική αναδρομή της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης

Οι ηγέτες της ευρωζώνης συνήλθαν για πρώτη φορά σε σύνοδο κορυφής στις 12 Οκτωβρίου 2008 στο Παρίσι, όπου συμφώνησαν να αναλάβουν συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Με τη σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκαν και άλλες σύνοδοι τον Μάιο του 2010, τον Μάρτιο του 2011, τον Ιούλιο του 2011 και τον Οκτώβριο του 2011 στις Βρυξέλλες. Το 2012, τα ζητήματα της ζώνης του ευρώ εξετάστηκαν κατά κύριο λόγο στους κόλπους τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012, 25 ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ). Μεταξύ άλλων, η συνθήκη αυτή, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013, θεσμοθέτησε και τυπικά τη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης.

Η διοργάνωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης και ο ρόλος του Προέδρου της καθορίζονται στο άρθρο 12 της συνθήκης αυτής.

Η πρώτη σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης μετά την έναρξη ισχύος της ΣΣΣΔ πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2013.

Έγγραφα που εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ από το 2010 έως το 2013

Τα έγγραφα που εγκρίθηκαν από τους ηγέτες της ζώνης του ευρώ από το 2010 έως το 2013 διατίθενται μέσω του παρακάτω συνδέσμου: