Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) είναι υπεύθυνη για την παροχή υποστήριξης σε δύο θεσμικά όργανα της ΕΕ:

 • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • το Συμβούλιο της ΕΕ, περιλαμβανομένων των προεδριών του, της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ, [Coreper]) και των υπόλοιπων επιτροπών και ομάδων του Συμβουλίου

Η ΓΓΣ συνδράμει στην οργάνωση και την εξασφάλιση της συνοχής των εργασιών του Συμβουλίου και στην εφαρμογή του δεκαοκτάμηνου προγράμματός του. Συνδράμει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον Πρόεδρό του ενώ στηρίζει και την προεδρία του Συμβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις εντός του Συμβουλίου και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Βασικά καθήκοντα

Τα βασικά καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας (ΓΓΣ) είναι τα εξής:

 • συνδράμει, παρέχει συμβουλές και βοηθά στο συντονισμό των εργασιών του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων σε σχέση με την υλοποίηση του 18άμηνου προγράμματος του Συμβουλίου
 • υποστηρίζει την προεδρία του Συμβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται εντός του Συμβουλίου και με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ
 • παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη και αναλαμβάνει την πρακτική οργάνωση των συνεδριάσεων (μεταξύ άλλων αίθουσες συνεδριάσεων, παραγωγή και μετάφραση εγγράφων)
 • εκπονεί σχέδια ημερήσιων διατάξεων, εκθέσεις, σημειώματα και πρακτικά των συνεδριάσεων σε όλα τα επίπεδα

Όταν είναι αναγκαίο, η ΓΓΣ αναλαμβάνει επίσης την πρακτική οργάνωση συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ή με πρέσβεις χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, η νομική υπηρεσία της ΓΓΣ παρέχει γνωμοδοτήσεις στο Συμβούλιο και τις επιτροπές του προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πράξεις του Συμβουλίου είναι νόμιμες και ορθά διατυπωμένες. Εκπροσωπεί επίσης το Συμβούλιο σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Η ΓΓΣ έχει εξάλλου ορισμένα πολύ ειδικά καθήκοντα.

Παροχή υποστήριξης σε ορισμένες επιτροπές και ομάδες του Συμβουλίου 

Προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο επικουρείται από τουλάχιστον 150 ομάδες και επιτροπές, οι οποίες είναι γνωστές ως 'προπαρασκευαστικά όργανα'

Εκτός από την πρακτική οργάνωση των συνεδριάσεων και την προετοιμασία των σχετικών εγγράφων συνεδρίασης, η ΓΓΣπροεδρεύει επίσης στις ακόλουθες επιτροπές και ομάδες του Συμβουλίου:

 • Επιτροπή Ασφάλειας και τα επιμέρους τμήματά της (Ασφάλεια των Πληροφοριών, Εμπειρογνώμονες GNSS, Επιτροπή Διαπίστευσης Ασφάλειας)
 • Ομάδα «Ενημέρωση»
 • Ομάδα «Ηλεκτρονικό δίκαιο (E-Law)»
 • Επιτροπή συντονισμού των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών
 • Ομάδα «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας»
 • Ομάδα «Γλωσσομαθείς Νομικοί»

Το Συμβούλιο παρέχει επίσης γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας (ERAC), στις δύο ομάδες εργασίας της και στο διοικητικό συμβούλιό της.

Η ERAC είναι ένα από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου που είναι υπεύθυνα για τη στήριξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της προόδου της πρωτοβουλίας της ΕΕ για μια Ένωση Καινοτομίας και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Υποστηρίζεται από δύο ad hoc ομάδες, την Ομάδα υψηλού επιπέδου Κοινού Προγραμματισμού (GPC) και το Στρατηγικό φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία Ε&Τ (SFIC).

Η ΓΓΣ είναι υπεύθυνη για την υλικοτεχνική/διοικητική οργάνωση των συνεδριάσεων της ERAC και για την εκπόνηση σχεδίων συνοπτικών συμπερασμάτων των συνεδριάσεων.

PRADO (Επιγραμμικό δημόσιο μητρώο γνήσιων εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιού)

Η ΓΓΣ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη φιλοξενία του Prado, ενός εξειδικευμένου πολύγλωσσου ιστότοπου που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των εγγράφων ταυτότητας και των ταξιδιωτικών εγγράφων από την ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Στόχος του Prado είναι να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε συγκεκριμένους φορείς, όπως π.χ.:

 • εργοδότες
 • ταχυδρομικές υπηρεσίες
 • τράπεζες και πιστωτικοί φορείς
 • εταιρείες ασφάλειας και φύλαξης
 • γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων

Αρχεία

Η ΓΓΣ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αρχείων του Συμβουλίου. Οι περισσότεροι φάκελοι αφορούν είτε τις συνόδους των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου, τις συνεδριάσεις της ΕΜΑ, τις συνεδριάσεις άλλων επιτροπών και ομάδων είτε την προετοιμασία της νομοθεσίας της ΕΕ

Το Συμβούλιο διαθέτει κεντρική υπηρεσία αρχείων η οποία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα που παράγει ή παραλαμβάνει το Συμβούλιο κατά την άσκηση της καθηκόντων του.