Εσωτερικές πολιτικές

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Συμβούλιο της ΕΕ και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου τηρούν αυστηρά τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή αυτών των κανόνων.

Διαφάνεια

Σύμφωνα με τους κανόνες περί διαφάνειας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και εγγύτητα προς τους πολίτες. Οι Υπουργοί στο Συμβούλιο νομοθετούν σε δημόσιες συνεδριάσεις, ενώ οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου.

Περιβαλλοντική διαχείριση

Η ΓΓΣ εργάζεται για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της ΓΓΣ στα κτήριά της στις Βρυξέλλες.

Οπτική ταυτότητα

Η οπτική ταυτότητα της «οικογένειας του Συμβουλίου» οικοδομείται γύρω από ένα κοινό λογότυπο. Το λογότυπο αυτό, απεικονίζοντας την ευρωπαϊκή σημαία και μια εικόνα του κτιρίου Europa, παραπέμπει στην ενότητα, τη συνέχεια και την ποικιλομορφία.

Πολυγλωσσία

Οι εργασίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να απευθύνονται γραπτώς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα.

Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Το Συμβούλιο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στο Συμβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη.