Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Γενική Γραμματεία

Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κατοχυρωμένο στις Συνθήκες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ και η Γενική Γραμματεία του τηρούν αυστηρά τους κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν το θέμα είναι:

Κανονισμός 45/2001

Σκοπός του κανονισμού είναι η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ.

Ορίζει τις αρχές και υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τις αρχές αυτές, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • συλλέγονται για σαφώς καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς
 • είναι ακριβή, πρόσφορα, συναφή προς το θέμα και όχι υπέρμετρα
 • υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία και κατά ασφαλή τρόπο
 • δεν διατηρούνται πέραν του δέοντος
 • υπόκεινται σε επεξεργασία μετά από ενημέρωση των ατόμων και με σεβασμό των δικαιωμάτων τους
 • δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις.

Ορίζει τις υποχρεώσεις των προσώπων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων) και τα δικαιώματα των ατόμων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία (υποκείμενα των δεδομένων).

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τον διορισμό υπευθύνου για την προστασία δεδομένων (ΥΠΔ) σε κάθε θεσμικό όργανο.

Ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο ρόλος των ΥΠΔ είναι να εξασφαλίζουν, κατά τρόπο ανεξάρτητο, ότι τα θεσμικά όργανα εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την τήρηση μητρώου με τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούν τα όργανα. Επίσης, οι ΥΠΔ κοινοποιούν στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων τις εργασίες επεξεργασίας οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τον διορισμό ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απόφαση του Συμβουλίου για την εφαρμογή του κανονισμού 45/2001

Η απόφαση αυτή ορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συμπληρώνουν τις διατάξεις του κανονισμού 45/2001. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν τα εξής:

 • το καθεστώς του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Συμβουλίου
 • τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων
 • τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων
 • την ερευνητική διαδικασία που ακολουθεί ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Τι είναι το μητρώο προστασίας δεδομένων του Συμβουλίου;

Το μητρώο τηρείται από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Συμβουλίου. Πρόκειται για δημόσιο μητρώο το οποίο μπορεί να συμβουλευθεί οποιοσδήποτε.

Το μητρώο είναι βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για κάθε είδος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται από το Συμβούλιο ή εντός της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ).

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το σκοπό της επεξεργασίας, το όνομα του υπευθύνου επεξεργασίας, τις νομικές βάσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων, τους παραλήπτες των δεδομένων, το είδος των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία και τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου;

Η πλειονότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αφορά το προσωπικό της.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επίσης επεξεργασία σε σχέση με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να σχετίζονται με αντιπροσώπους στο Συμβούλιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή από τρίτες χώρες, δημοσιογράφους και πρόσωπα που ορίζονται με πράξεις του Συμβουλίου.

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών υφίστανται επεξεργασία ως επί το πλείστον μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά έλθουν σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, π.χ. εάν ζητήσουν κάποιο έγγραφο, επισκεφθούν τα κτίρια του Συμβουλίου ή συνάψουν σύμβαση με τη ΓΓΣ.

Βιντεοεπιτήρηση στα κτίρια της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού της, των επισκεπτών, των κτιρίων, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, κάποια τμήματα των εγκαταστάσεών της ΓΓΣ είναι εξοπλισμένα με σύστημα βιντεοπροστασίας.

Η πολιτική της ΓΓΣ για τη χρήση βιντεοσυστημάτων ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικότητας και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και του εννόμου συμφέροντος των προσώπων που μαγνητοσκοπούνται από τις κάμερες βιντεοπροστασίας στα κτίρια της ΓΓΣ.

Η πολιτική αυτή τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις του κανονισμού περί προστασίας δεδομένων και τις κατευθυντήριες γραμμές περί βιντεοεπιτήρησης του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

Πρακτικές πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που σας αφορούν

Πώς μπορείτε να μάθετε εάν η ΓΓΣ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Συμβουλίου για να μάθετε τι είδους επεξεργασία δεδομένων μπορεί να εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων;

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε για την διενέργεια επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορά και για τα βασικά χαρακτηριστικά της
 • να λάβετε κοινοποίηση για τη διεξαγόμενη επεξεργασία δεδομένων
 • να λάβετε, από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων, αμελλητί τη διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή ελλιπή

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να ασκήσετε συγκεκριμένα δικαιώματά σας, όπως το κλείδωμα ή η διαγραφή δεδομένων.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται με χρήση εντύπου που διατίθεται από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Συμβουλίου. Μπορείτε να ζητήσετε το έντυπο αυτό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναφέρατε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να λάβετε το έντυπο.

Στείλτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Στο τμήμα 5 της απόφασης του Συμβουλίου για τους κανόνες προστασίας δεδομένων ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένσταση στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΕΠΔ.

Επαφές

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, με αντίγραφο στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Η ταυτότητα και τα στοιχεία επαφής κάθε υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων αναφέρονται στο μητρώο επεξεργασίας δεδομένων.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για συμβουλές ή αιτήσεις έρευνας συγκεκριμένου θέματος ή συμβάντος που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναφέρατε τη γλώσσα που προτιμάτε.

Data Protection Officer
General Secretariat of the Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Τηλ.: + 32 22816111
Στείλτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιντεοεπιτήρηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο για να υποβάλετε την αίτησή σας.

Για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που συλλέχθηκαν με βιντεοκάμερα στα κτίριά μας, απευθύνατε την αίτησή σας στη διεύθυνση:

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Με αντίγραφο στη διεύθυνση:

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Σημείωση: Επισυνάψτε στην αίτησή σας πρόσφατη φωτογραφία καλής ποιότητας, καθώς και αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.