Διαφάνεια και πρόσβαση σε έγγραφα

Σύμφωνα με τους κανόνες περί διαφάνειας, όπως ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργάζονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, οι υπουργοί νομοθετούν σε δημόσια σύνοδο και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να αιτηθούν πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου.

Νομοθετική διαφάνεια

Οι υπουργοί της ΕΕ συνεδριάζουν δημόσια όταν συζητούν ή ψηφίζουν επί σχεδίων νομοθετικών πράξεων.

Επίσης, το Συμβούλιο συνεδριάζει δημόσια όταν οι υπουργοί συζητούν σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την ΕΕ και τους πολίτες της ή όταν εξετάζουν το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου, τις προτεραιότητες της Προεδρίας και τα προγράμματα εργασιών και την πολιτική στρατηγική της Επιτροπής.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δημόσιες συνόδους του Συμβουλίου ζωντανά σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μέσω της διαδικτυακής αναμετάδοσης. Μαγνητοφωνημένες σύνοδοι είναι επίσης διαθέσιμες.

Ημερήσιες διατάξεις και χρονοδιάγραμμα των συνόδων του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο (τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο). Οι ημερήσιες διατάξεις των συνόδων του Συμβουλίου και των περισσότερων προπαρασκευαστικών οργάνων του είναι δημόσιες.

Πρακτικά και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Όταν η σύνοδος του Συμβουλίου είναι δημόσια, το αυτό ισχύει και για τα πρακτικά του όπου μπορείτε να βρείτε τις ψηφοφορίες για τα νομοθετικά σχέδια, καθώς και τις επεξηγήσεις ψήφου και τις δηλώσεις των κρατών μελών. Στα πρακτικά μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα υπό συζήτηση έγγραφα και τα κύρια συμπεράσματα που εκδίδει το Συμβούλιο.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι επίσης δημόσια και μπορείτε να δείτε πώς ψήφισε η κάθε χώρα της ΕΕ.

Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται επίσης στη μηνιαία σύνοψη των πράξεων του Συμβουλίου.

Πρόσβαση στα έγγραφα

Ο κανονισμός αριθ. 1049/2001 ορίζει τους κανόνες πρόσβασης στα έγγραφα. Στο παράρτημα ΙΙ του εσωτερικού κανονισμού του, καθορίζονται ειδικοί εκτελεστικοί κανόνες για το Συμβούλιο. Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν και για τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επίσης, το Συμβούλιο δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001.

Δημόσιο μητρώο εγγράφων του Συμβουλίου

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε έγγραφα του Συμβουλίου μέσω του δημόσιου μητρώου. Περιλαμβάνει τα περιεχόμενα των επίσημων εγγράφων του Συμβουλίου ή παραπέμπει σε αυτά, από το 1999 και μετά.

Ανοικτά δεδομένα

Από το 2015, το Συμβούλιο της ΕΕ συμμετέχει στην πύλη ανοικτών δεδομένων της ΕΕ με τρία σύνολα δεδομένων:

  • ψηφοφορίες του Συμβουλίου επί νομοθετικών πράξεων
  • μεταδεδομένα του δημόσιου μητρώου του Συμβουλίου
  • μεταδεδομένα της βάσης δεδομένων σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα

Η πύλη ανοικτών δεδομένων της ΕΕ εγκαινιάσθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης στο συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα δεδομένων που παράγουν τα θεσμικά όργανα και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ. Η χρησιμοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, είναι ελεύθερη υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

Σκοπός της πύλης ανοικτών δεδομένων της ΕΕ είναι η προαγωγή της καινοτόμου χρήσης των δεδομένων και η οικονομική τους αξιοποίηση. Επίσης, η πύλη αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων και των λοιπών οργανισμών της ΕΕ.

Αρχεία

Η Υπηρεσία Αρχείων του Συμβουλίου συλλέγει και επεξεργάζεται τα έγγραφα που παράγονται ή παραλαμβάνονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. Το κοινό έχει πρόσβαση σε αρχεία σχετικά με φακέλους από το κλείσιμο των οποίων έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 έτη.

Τα πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται στα ιστορικά αρχεία της ΕΕ, τα οποία φυλάσσονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Στα αρχεία του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μπορείτε να συμβουλευτείτε μικροφωτοδελτία και/ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων.

Γενικές ερωτήσεις

Εάν έχετε γενικής φύσεως ερωτήσεις σχετικά με την οργάνωση, τις εργασίες και τις δραστηριότητες είτε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είτε του Συμβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία πληροφοριών για το κοινό. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η υπηρεσία αυτή δεν παρέχει νομικές συμβουλές ούτε προβαίνει σε σχόλια για συγκεκριμένα θέματα.

Μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας σε οιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.