Ανοικτά δεδομένα

Γενική Γραμματεία

Το Συμβούλιο της ΕΕ συμμετέχει στην πύλη ανοικτών δεδομένων της ΕΕ με τρία σύνολα δεδομένων:

 • μεταδεδομένα του δημόσιου μητρώου του Συμβουλίου
 • μεταδεδομένα της βάσης δεδομένων σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα
 • ψηφοφορίες του Συμβουλίου επί νομοθετικών πράξεων

Η πύλη ανοικτών δεδομένων της ΕΕ εγκαινιάσθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης στο συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα δεδομένων που παράγουν τα θεσμικά όργανα και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ. Η χρησιμοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, είναι ελεύθερη υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

Σκοπός της πύλης ανοικτών δεδομένων της ΕΕ είναι η προαγωγή της καινοτόμου χρήσης των δεδομένων και η οικονομική τους αξιοποίηση. Επίσης, η πύλη αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων και των λοιπών οργανισμών της ΕΕ.

Τα σύνολα δεδομένων

Σύνολο δεδομένων: μεταδεδομένα του δημόσιου μητρώου του Συμβουλίου

Άδεια: Νομική γνωστοποίηση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ)

Το δημόσιο μητρώο εγγράφων του Συμβουλίου δημιουργήθηκε το 1999. Περιέχει αναφορές στα έγγραφα που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο έκτοτε (ισχύουν εξαιρέσεις για τα διαβαθμισμένα έγγραφα). Μέσω του μητρώου μπορούν επίσης να τηλεφορτωθούν δημόσια έγγραφα.

Κατά μέσο όρο, περίπου 25.000 έγγραφα προστίθενται στο μητρώο ετησίως ( στην πρωτότυπη γλώσσα ). Οι πληροφορίες περί των εγγράφων του Συμβουλίου δημοσιοποιούνται ακόμη και αν το περιεχόμενο των εγγράφων δεν διατίθεται στο κοινό.

Αυτό το σύνολο δεδομένων περιέχει τα εξής μεταδεδομένα σχετικά με τα έγγραφα του Συμβουλίου:

 • χαρακτηρισμός
 • κατηγορία εγγράφου
 • αριθμός εγγράφου
 • επίθημα
 • τίτλος
 • διοργανικός κωδικός
 • θέμα
 • συντάκτης
 • αποδέκτες
 • ημερομηνία έκδοσης
 • συνεδρίαση που αφορά το έγγραφο
 • γλώσσες εγγράφου

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το σύνολο δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθούν. Το σύνολο δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.

Σύνολο δεδομένων: μεταδεδομένα της βάσης δεδομένων σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα του Συμβουλίου

Άδεια: Νομική γνωστοποίηση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ)

Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο δημοσιεύει ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο για πρόσβαση του κοινού. Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αιτήσεις δημοσιοποιούνται.

Αυτό το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα:

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα (ανώνυμες)

 • επαγγελματική ιδιότητα του αιτούντος
 • γεωγραφική προέλευση

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αίτηση

 • αριθμός της αίτησης
 • είδος αίτησης (αρχική αίτηση, επιβεβαιωτική αίτηση)
 • ημερομηνία αίτησης
 • προθεσμία απάντησης
 • παραταθείσα προθεσμία απάντησης
 • ημερομηνία απάντησης
 • καταβληθείσα προσπάθεια
 • επακολούθηση
 • τομέας (τομείς) πολιτικής

Πληροφορίες σχετικά με τα ζητηθέντα έγγραφα

 • χαρακτηρισμός (δημόσιο ή μη)
 • τύπος απάντησης
 • κατηγορία εγγράφου
 • αριθμός εγγράφου

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το σύνολο δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθούν. Το σύνολο δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.

Σύνολο δεδομένων: ψηφοφορίες του Συμβουλίου επί νομοθετικών πράξεων

Άδεια: Νομική γνωστοποίηση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ)

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών του Συμβουλίου δημοσιεύονται κάθε φορά που το Συμβούλιο εγκρίνει νομοθετική πράξη σύμφωνα με τη συνήθη ή με ειδική νομοθετική διαδικασία. Κατά μέσο όρο, το Συμβούλιο εγκρίνει 120 νομοθετικές πράξεις ανά έτος.

Αυτή η βάση δεδομένων δεν περιέχει μόνο τις ψηφοφορίες του Συμβουλίου κατά την έγκριση μιας νομοθετικής πράξης, αλλά και πληροφορίες σχετικές με την εν λόγω πράξη, όπως:

 • τον τρόπο έγκρισης (σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή με γραπτή διαδικασία)
 • τη σύνοδο του Συμβουλίου
 • τη σύνθεση του Συμβουλίου
 • την ημερομηνία έγκρισης
 • τον τομέα πολιτικής
 • το είδος της πράξης (κανονισμός, οδηγία, απόφαση ή θέση)
 • τον αριθμό της πράξης (όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ)
 • θέμα (τίτλος)
 • τον αριθμό του εγγράφου (που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο προς έγκριση)
 • τον διοργανικό κωδικό
 • τη νομοθετική διαδικασία (συνήθης ή ειδική νομοθετική διαδικασία)
 • τη δράση του Συμβουλίου (σύμφωνα με τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας)
 • τον κανόνα της ψηφοφορίας (ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία)

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το σύνολο δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθούν. Το σύνολο δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων εξυπηρετούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς. Μόνο τα πρακτικά του Συμβουλίου για την έγκριση νομοθετικών πράξεων και η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου με θέμα την εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001 είναι αυθεντικά. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα μέσω του δημόσιου μητρώου του Συμβουλίου.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα σύνολα δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου είναι να παραμένουν οι εν λόγω πληροφορίες ακριβείς. Όποτε μας επισημαίνονται σφάλματα, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.