Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δυνατότητες μόνιμης απασχόλησης

Η Γενική Γραμματεία (ΓΓΣ) καλύπτει τις κενές θέσεις κυρίως με πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων είτε από άλλα όργανα της ΕΕ είτε από καταλόγους επιτυχόντων σε ανοικτούς διαγωνισμούς.

Οι διαγωνισμοί διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Οι διαγωνισμοί πρόσληψης αξιολογούν τις ικανότητες των υποψηφίων με διάφορες δοκιμασίες και εξασφαλίζουν την επιλογή των καλυτέρων. Οι ανοικτοί διαγωνισμοί οργανώνονται για διάφορες κατηγορίες προσωπικού και ενδέχεται να απαιτούν ειδικές ικανότητες και προσόντα. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό εγγράφονται σε κατάλογο επιτυχόντων από τον οποίον τα όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η ΓΓΣ διοργανώνει ενίοτε δικό της διαγωνισμό για να καλύψει τις ανάγκες της για πολύ ειδικευμένες θέσεις. Αυτές οι κενές θέσεις δημοσιεύονται τόσο στον παρόντα ιστότοπο, στο σημείο "Δυνατότητες απασχόλησης", όσον και στον ιστότοπο της EPSO.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε για μας, θα πρέπει να ανατρέχετε συχνά στον ιστότοπο της EPSO, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μελλοντικούς διαγωνισμούς και για το πως θα προετοιμαστείτε.

Δυνατότητες μη μόνιμης απασχόλησης

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Η ΓΓΣ απασχολεί περιορισμένο αριθμό συμβασιούχων, που επιλέγονται είτε από υποψηφίους εγγεγραμμένους στη βάση δεδομένων CAST της EPSO είτε από καταλόγους επιτυχόντων ή βάσεις δεδομένων άλλων οργάνων.

Το Γραφείο Προσλήψεων της ΓΓΣ, όταν αναζητεί συμβασιούχους, επικοινωνεί με τους υποψηφίους των οποίων τα προσόντα αντιστοιχούν καλύτερα στο προφίλ εργασίας. Σας συνιστούμε, επομένως, να ενημερώνετε τακτικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση δεδομένων στην οποία ανήκετε.

Έκτακτοι υπάλληλοι

Η ΓΓΣ διοργανώνει περιστασιακά διαδικασίες επιλογής για έκτακτους υπαλλήλους. Αυτό γίνεται για να καλυφθούν κενές θέσεις με εξαιρετικά ειδικευμένο προφίλ, οι οποίες δεν είναι τη στιγμή εκείνη δυνατόν να καλυφθούν από τους καταλόγους επιτυχόντων της EPSO. Οι όποιες διαδικασίες επιλογής έκτακτων υπαλλήλων δημοσιεύονται τόσο στον παρόντα ιστότοπο, στο σημείο "Δυνατότητες απασχόλησης", όσον και στον ιστότοπο της EPSO.

Αυθόρμητες αιτήσεις πρόσληψης

Αρμόδιο για όλες τις επαφές με τους υποψηφίους είναι το Γραφείο Προσλήψεων της ΓΓΣ. Δεδομένης της πολιτικής προσλήψεων και επιλογής, το Γραφείο Προσλήψεων δεν λαμβάνει υπόψη αυθόρμητες αιτήσεις πρόσληψης, έστω και αν προέρχονται από επιτυχόντες σε διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΓΓΣ περί προστασίας δεδομένων, όλες οι αυθόρμητες αιτήσεις θα διαγράφονται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία παραλαβής τους. Για τις αιτήσεις αυτές θα αποστέλλεται αυτόματη απάντηση με γενικές πληροφορίες περί προσλήψεων στη ΓΓΣ.

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Προσλήψεων της ΓΓΣ

Διαδικασία καταγγελίας

Προσπαθούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι ήρθατε αντιμέτωποι με πρακτικές κακοδιοίκησης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι, προτού ο Διαμεσολαβητής μπορέσει να αποδεχθεί την καταγγελία σας, πρέπει πρώτα να θέσετε το ζήτημα σε εμάς.

Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων Θέσεις μη μόνιμων υπαλλήλων
Αναφορικά με τις διαδικασίες επιλογής για θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, επικοινωνήστε μαζί μας σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναφορικά με τις διαδικασίες επιλογής για θέσεις μη μόνιμων υπαλλήλων, επικοινωνήστε μαζί μας σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.