Προκήρυξη θέσης

Γενική Γραμματεία

Εξετάζων/εξετάζουσα ιατρός (έκτακτος υπάλληλος - AD 9) για τη Γενική Διεύθυνση Α, Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες - Απουσίες λόγω ασθένειας, του Συμβουλίου

Σχετ.: CONS/TA-AD/132

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΓΣ) αναζητά υπεύθυνο και έμπειρο εξετάζοντα/εξετάζουσα ιατρό με ισχυρή ικανότητα επικοινωνίας στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εξαιρετική κρίση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Προσφέρεται σύμβαση έκτακτου υπαλλήλου μέγιστης διάρκειας 4 ετών, με ενδεχόμενη δυνατότητα ανανέωσης, σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

  • Εφαρμογή της πολιτικής ιατρικού ελέγχου
  • Συμβολή στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΓΓΣ σε συναφείς τομείς
  • Υποστήριξη του προσωπικού που επιστρέφει στην εργασία έπειτα από αναρρωτική άδεια.

Τόπος

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Υποψηφιότητες

Για να υποβάλετε την αίτηση υποψηφιότητάς σας, συμβουλευθείτε κατωτέρω τη λεπτομερή προκήρυξη και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2017 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.