Πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Γενική Γραμματεία

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία ασκουμένων για περισσότερες πληροφορίες:

Διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης

1. Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ οι οποίοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί 5 μήνες:

  • 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
  • 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

2. Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση

Η ΓΓΣ προσφέρει περίπου 20 θέσεις άμισθης πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί από 2 έως 5 μήνες:

  • 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
  • 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

3. Πρακτική άσκηση για φοιτητές εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης:

  • κράτους μέλους ή
  • υποψήφιας χώρας μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, εκάστη των οποίων διαρκεί από 2 έως 5 μήνες:

  • 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
  • 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Η ημερομηνία έναρξης αποφασίζεται με κοινή συμφωνία της ΓΓΣ και της οικείας εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ιθαγένεια

Μπορεί να γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ οι εξής:

  • πολίτες της ΕΕ
  • πολίτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ

Για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ισότιμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Γλώσσες

Δεδομένου ότι η γαλλική και η αγγλική χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για εσωτερική επικοινωνία εντός της ΓΓΣ, απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής και δυνατότητα επικοινωνίας σε μια από αυτές τις γλώσσες.

Προφίλ των υποψηφίων

Οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από υποψηφίους με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τις ευρωπαϊκές σπουδές και τις οικονομικές επιστήμες.

Η ΓΓΣ ζητεί επίσης ασκούμενους με ειδικότητα σε άλλους τομείς, όπως:

μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφιστική σχεδίαση, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημική μηχανική, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Ποιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει πρακτική άσκηση οποιουδήποτε τύπου (έμμισθη ή άμισθη) ή απασχόληση διάρκειας μεγαλύτερης των 6 εβδομάδων σε θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ.

Διαδικασία καταγγελίας

Προσπαθούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι ήρθατε αντιμέτωποι με πρακτικές κακοδιοίκησης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι, προτού ο Διαμεσολαβητής μπορέσει να αποδεχθεί την καταγγελία σας, πρέπει να θέσετε το ζήτημα σε εμάς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.