Η πρακτική άσκηση - Συχνές ερωτήσεις

Γενική Γραμματεία

Πρακτική άσκηση

Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;
Όχι. Δεν προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Λαμβάνονται υπόψη οι αυθόρμητες αιτήσεις;
Όχι. Όλες οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στον ιστότοπο.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Δεν έχω ακόμη παραλάβει το πτυχίο μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για αμειβόμενη πρακτική άσκηση;
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, εάν το πιστοποιητικό απόκτησης του πτυχίου σας φέρει ημερομηνία προγενέστερη της υπογραφής της σύμβασης πρακτικής άσκησης.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση ταυτόχρονα και για την αμειβόμενη και για την υποχρεωτική πρακτική άσκηση;
Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ταυτόχρονα και για την αμειβόμενη και για την υποχρεωτική πρακτική άσκηση εφόσον πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν και για τους δύο τύπους πρακτικής άσκησης (π.χ. εάν είστε μεταπτυχιακός φοιτητής, έχετε ήδη πτυχίο και πρέπει να κάνετε πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σας σπουδών).

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για πρακτική άσκηση σε διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ ταυτόχρονα;
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση σε διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ ταυτόχρονα, εφόσον πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπήκοοι του ΗΒ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αμειβόμενη πρακτική άσκηση για το 2018;
Οι υπήκοοι του ΗΒ εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις Συνθήκες που έχει επικυρώσει το ΗΒ, η νομοθεσία της ΕΕ εξακολουθεί να ισχύει πλήρως έναντι του ΗΒ, καθώς και εντός της επικρατείας του.

Διαδικασία επιλογής

Πώς επιλέγονται οι ασκούμενοι;
Οι ασκούμενοι επιλέγονται βάσει προσόντων, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης.

Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή, το Γραφείο Ασκουμένων έρχεται προηγουμένως σε επαφή με τους υποψηφίους για να οριστεί η μέρα και ώρα της επικοινωνίας. Σε περίπτωση ισάξιων υποψηφίων, το Γραφείο Ασκουμένων επιδιώκει να εξασφαλίσει ισορροπημένη γεωγραφική εκπροσώπηση (δηλ. την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των διαφόρων εθνικοτήτων) καθώς και τη σωστή ισορροπία ανδρών - γυναικών (με στόχο το 40 % του υποεκπροσωπούμενου φύλου) μεταξύ των ασκουμένων που επιλέγονται. Οι αιτήσεις εξετάζονται ενδελεχώς και αντιπαραβάλλονται με το επαγγελματικό προφίλ που αναζητούν οι διάφορες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.

Μετά την επιλογή

Θα πρέπει να υποβάλω μεταφράσεις των δικαιολογητικών εγγράφων;
Όχι. Τα δικαιολογητικά έγγραφα γίνονται δεκτά σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Είναι χρήσιμο να συνυποβάλλεται και η μετάφραση των διπλωμάτων στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων πρέπει να είναι επικυρωμένα ως γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων;
Όχι. Τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα. Κατά την άφιξή τους οι ασκούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών εγγράφων.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Δικαιούμαι ετήσια άδεια;
Οι ασκούμενοι δικαιούνται δύο ημέρες άδεια για κάθε μήνα εργασίας, πέραν των επισήμων αργιών και των ημερών κατά τις οποίες κλείνουν τα γραφεία του Συμβουλίου.

Η ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική. Αρκεί η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας της χώρας μου;
Ναι. Δεχόμαστε ως απόδειξη το αντίγραφο της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας που διαθέτετε. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε την κάλυψη που σας παρέχει.

Εάν δεν υπάρχει άλλη κάλυψη (π.χ. ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας), οι ασκούμενοι μπορούν να επιλέξουν την ασφάλιση ασθένειας μέσω του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, οι αμειβόμενοι ασκούμενοι καταβάλλουν περίπου 13 €/μήνα που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του ασφαλίστρου, ενώ το Συμβούλιο καταβάλλει τα υπόλοιπα δύο τρίτα. Όσον αφορά την υποχρεωτική πρακτική άσκηση, το Συμβούλιο καταβάλλει το σύνολο των ασφαλίστρων.

Παρέχεται ασφάλιση στους ασκουμένους;
Όλοι οι ασκούμενοι ασφαλίζονται κατά των ατυχημάτων.

Οικονομικά ζητήματα

Ποιο είναι το ύψος της αμοιβής;
Η αμοιβή ανέρχεται επί του παρόντος σε 1159,44 € καθαρά το μήνα.

Καλύπτει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστος μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας μου στις Βρυξέλλες;
Οι ασκούμενοι λαμβάνουν επίδομα μετακίνησης ως συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίου τους.

Οι ασκούμενοι που προσλαμβάνονται από τόπο που βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50 χλμ. από τις Βρυξέλλες, δικαιούνται συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Η μέθοδος υπολογισμού του επιδόματος βασίζεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ Βρυξελλών και της διεύθυνσης που αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης (0-500 χλμ.: 0,30 €/χλμ., 501-1500 χλμ.: 0,20 €/χλμ., πάνω από 1500 χλμ.: 0,10 €/χλμ., πολλαπλασιαζόμενο επί 2, με ανώτατο όριο 800 €. Δεν χορηγείται επίδομα για αποστάσεις μικρότερες των 50 χλμ. από τις Βρυξέλλες). Για να κατοχυρώσετε το δικαίωμα επιδόματος μετακίνησης, πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον το ήμισυ της περιόδου πρακτικής άσκησης. Καμία αλλαγή διεύθυνσης δεν γίνεται δεκτή μετά την υπογραφή της σύμβασης πρακτικής άσκησης από το Συμβούλιο.