Πώς θα υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση

Γενική Γραμματεία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη περίοδο πρακτικής άσκησης του 2018 έχει λήξει. Έχετε ακόμη πρόσβαση στην αίτησή σας.

1. Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη περίοδο πρακτικής άσκησης του 2018 έχει λήξει. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκησης του 2018 μόλις ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

 • υποβάλετε την αίτησή σας μεταξύ της 15ης Ιανουαρίου (12:00 μμ.) και της 15ης Μαρτίου 2018 (12:00 μμ.) για τη δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκησης (1η Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Ιανουαρίου 2019)

Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας

Όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας. Παρακαλείσθε να ενημερώνετε τον λογαριασμό σας σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής σας. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θα εκληφθεί δε ως τόπος της πρόσληψής σας.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα από την Υπηρεσία Ασκουμένων καταλήγουν συχνά στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Gmail, του Hotmail και άλλων τύπων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για εισερχόμενα μηνύματα από το «bureau de stages» (stages@consilium.europa.eu). Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει αριθμό τηλεφώνου στην αίτησή σας, ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης.

Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο ενώ οι υποψήφιοι που επιλέγονται για τη δεύτερη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Μάιο.

Εάν επιλεγείτε

Εάν επιλεγείτε, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

 • ευανάγνωστο αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας
 • αντίγραφο των πτυχίων σας ή άλλων επίσημων πιστοποιητικών
 • ενδεχομένως, απόδειξη της επαγγελματικής σας εμπειρίας και απόδειξη ή τεκμηριωμένη δήλωση για τις γλωσσικές γνώσεις που δηλώνετε στην αίτησή σας.

Οποιοδήποτε άλλο προαιρετικό έγγραφο προς υποστήριξη της αίτησής σας για πρακτική άσκηση, όπως οι συστάσεις, μπορεί να αποσταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν χρειάζεται να αποστέλλονται όταν υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας. Θα σας ζητηθούν εάν σας προσφερθεί θέση πρακτικής άσκησης. Δεν θα γίνετε δεκτοί εάν δεν προσκομίσετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πρέπει να αποδείξετε όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, γλωσσικές ικανότητες). Ως εκ τούτου, στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τις πληροφορίες για τις οποίες διαθέτετε δικαιολογητικά.

Κρατήστε αντίγραφα όλων των εγγράφων που αποστέλλετε στην Υπηρεσία Ασκουμένων. Παρακαλείσθε να μην στέλνετε τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών σπουδών.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται λαμβάνουν προσφορά θέσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργασθούν. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, η Υπηρεσία Ασκουμένων θα τους αποστείλει ένα συμβόλαιο πρακτικής άσκησης.

Εάν δεν επιλεγείτε

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου λαμβάνει περίπου 4.000 αιτήσεις ετησίως για τις θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Δυστυχώς, οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόνο 100.

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ατομικής τους μερίδας EPSO στα τέλη Ιανουαρίου του 2018 (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Φεβρουάριο) και στα τέλη Ιουνίου του 2018 (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Σεπτέμβριο).

Εάν δεν επιλεγείτε, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση κατά την επόμενη περίοδο προσλήψεων.

2. Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση

Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που οφείλουν να διεξαγάγουν έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικής ή άλλης διατριβής.

Οι αιτήσεις για υποχρεωτική πρακτική άσκηση υποβάλλονται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 • Για πρακτικές ασκήσεις από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο
 • Για πρακτικές ασκήσεις από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιανουαρίου: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Απριλίου του ιδίου έτους. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο

Εάν επιλεγείτε θα υπογράψετε συμφωνία πρακτικής άσκησης. Δεν θα υπογραφεί άλλη συμφωνία ή σύμβαση (για παράδειγμα με το πανεπιστήμιό σας).

Αίτηση

Οι αιτήσεις για υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οφείλουν να περιλαμβάνουν:

 • το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης,
 • επίσημο πιστοποιητικό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζετε που βεβαιώνει ότι υποχρεούστε να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση είτε στο πλαίσιο των σπουδών σας ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο επάγγελμα, είτε ότι πρέπει να διεξαγάγετε έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικής ή άλλης διατριβής.

Δεν χρειάζεται να στείλετε δικαιολογητικά με την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά θα σας ζητηθούν εάν σας προσφερθεί θέση πρακτικής άσκησης. Δεν θα γίνετε δεκτοί εάν δεν προσκομίσετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που επιλεγείτε πρέπει να αποδείξετε όλα τα στοιχεία που δηλώσατε στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, γλωσσικές ικανότητες). Ως εκ τούτου, στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τις πληροφορίες για τις οποίες διαθέτετε δικαιολογητικά. Στον φάκελό σας μπορείτε να συμπεριλάβετε και προαιρετικά δικαιολογητικά, όπως συστάσεις.

Έντυπο αίτησης για υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση.

Η αίτησή σας πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με το έντυπο αίτησης και το πιστοποιητικό του πανεπιστημίου σας σε μορφή PDF:
Αποστολή αίτησης

Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας

Όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της αίτησής σας. Παρακαλείσθε να κοινοποιείτε στην Υπηρεσία Ασκουμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε αλλαγή της διεύθυνσής σας. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θα εκληφθεί δε ως τόπος της πρόσληψής σας.

Εάν επιλεγείτε

Εάν επιλεγείτε θα λάβετε προσφορά θέσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Θα κληθείτε να στείλετε τα ακόλουθα έγγραφα προς υποστήριξη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησής σας:

 • ευανάγνωστο αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας,
 • αντίγραφο των πτυχίων σας ή άλλων επίσημων πιστοποιητικών (όπου απαιτείται),
 • απόδειξη της επαγγελματικής σας εμπειρίας (όπου απαιτείται),
 • απόδειξη ή τεκμηριωμένη δήλωση για τις γλωσσικές γνώσεις που δηλώνετε στην αίτησή σας.

Κρατήστε αντίγραφα όλων των εγγράφων που αποστέλλετε στην Υπηρεσία Ασκουμένων. Παρακαλείσθε να μην στέλνετε τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών σπουδών.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία Ασκουμένων θα σας στείλει συμφωνία πρακτικής άσκησης που θα πρέπει να υπογράψετε. Δεν θα υπογραφεί άλλη συμφωνία ή σύμβαση (για παράδειγμα με το πανεπιστήμιό σας).

Εάν δεν επιλεγείτε

Εάν δεν επιλεγείτε θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής. Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση την επόμενη περίοδο αιτήσεων.

3. Πρακτική άσκηση για φοιτητές εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Συμβουλίου από την εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης του υποψηφίου.

Επικοινωνία με την υπηρεσία ασκουμένων για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ασκουμένων: