Δημόσιες συμβάσεις στη Γενική Γραμματεία

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή :

 • σε οικονομικούς φορείς καταχωρισμένους στην ΕΕ
 • σε όλους τους πολίτες της ΕΕ
 • σε οικονομικούς φορείς από χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ για το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων

Για να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά , οι οικονομικοί φορείς πρέπει:

 • να μην έχουν κηρύξει πτώχευση
 • να μην έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
 • να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
 • να μην έχουν καταδικαστεί για απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρήση παιδικής εργασίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
 • να μην έχουν υποβάλει λανθασμένα στοιχεία από δόλο ή αμέλεια
 • να μην έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία υποβολής προσφορών

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χρησιμοποιούν συχνά τον όρο "προσκλήσεις" αναφορικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός καλύπτει:

 • τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών ( προκηρύξεις συμβάσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα)
 • τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και έργων

Η επιλογή της διαδικασίας υποβολής προσφορών και οι απαιτήσεις δημοσιότητας εξαρτώνται από την προβλεπόμενη αξία της σύμβασης.

Συμβάσεις αξίας άνω των 135 000 €

Οι προκηρύξεις που αφορούν συμβάσεις αξίας άνω των 135 000 € δημοσιεύονται στη σειρά S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη βάση δεδομένων TED της ΕΕ.

Τα έγγραφα των συμβάσεων και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες προσκλήσεις περιλαμβάνονται στο τμήμα eTendering του ιστότοπου της TED.

Σας συνιστούμε να καταγραφείτε σε αυτό τον ιστότοπο για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Συμβάσεις αξίας από €15 000 έως €135 000

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για συμβάσεις αξίας μεταξύ 15 000 και 135 000 € δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα στη στήλη "τρέχουσες προσκλήσεις".

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή με το πρόσωπο που ορίζεται ως το σημείο επαφής στη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Συμβάσεις αξίας κάτω των 15 000 €

Οι συμβάσεις αξίας μικρότερης των 15 000 € μπορούν να ανατεθούν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης. Οι ευκαιρίες αυτές δεν δημοσιεύονται, αλλά εάν γίνετε γνωστοί στην αγορά μπορεί να κληθείτε να υποβάλετε προσφορά για τέτοιου είδους σύμβαση.

Υποχρεωτικά έντυπα συμμετοχής στις διαδικασίες συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας

Για να συμμετάσχετε στις διαδικασίες συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας, θα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο νομικής οντότητας και δελτίο τραπεζικών στοιχείων με τα δεδομένα της εταιρίας σας και τις λεπτομέρειες του τραπεζικού σας λογαριασμού: