Ιστορία

Ταινία: «Από τις πρώτες ανεπίσημες συζητήσεις στις λήψεις σημαντικών αποφάσεων»

Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί την ιστορία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την ίδρυσή του έως σήμερα. Παρουσιάζει τους σημαντικούς σταθμούς που τις τελευταίες δεκαετίες διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν οι ηγέτες της ΕΕ.
Η ιστορία παρουσιάζεται με τα μάτια αυτών που ήταν μάρτυρες της μετατροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι σήμερα.

Μάθετε περισσότερα για τα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωομάδας και της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης

1997

13 Δεκεμβρίου

Δημιουργία της Ευρωομάδας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη δημιουργία της Ευρωομάδας. Πρόκειται για ένα άτυπο όργανο όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί οικονομικών των χωρών με νόμισμα το ευρώ. Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στον πύργο του Senningen στο Λουξεμβούργο.

1999

1η Ιανουαρίου

Γεννιέται το ευρώ ως εικονικό νόμισμα

Εισάγεται σε 11 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ισπανία.

2001

1 Ιανουαρίου

Η Ελλάδα γίνεται μέλος της ευρωζώνης

Η Ελλάδα γίνεται το δωδέκατο κράτος μέλος της ΕΕ που εντάσσεται στην ευρωζώνη.

2002

1η Ιανουαρίου

Το ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία

Την 1η Ιανουαρίου 2002, τίθενται σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα.

2003

1 Φεβρουαρίου

Συνθήκη της Νίκαιας

Η Συνθήκη της Νίκαιας εισάγει τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προετοιμάζοντας τη μελλοντική διευρυμένη ΕΕ των 27 κρατών μελών. Το Συμβούλιο υπόκειται σε μεταρρύθμιση προκειμένου να επεκταθεί η χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και να εφαρμοστεί η αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

2004

10 Σεπτεμβρίου

Πρώτος μόνιμος Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Η Ευρωομάδα αποφασίζει ότι θα διαθέτει μόνιμο Πρόεδρο που θα διορίζεται για περίοδο δύο ετών.

Σε άτυπη σύνοδο του ECOFIN στο Scheveningen, ο κ. Jean-Claude Juncker εξελέγη ως ο πρώτος μόνιμος Πρόεδρος της Ευρωομάδας. Η διάρκεια της θητείας του καλύπτει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006.

2006

Σεπτέμβριος

Ο κ. Jean-Claude Juncker διορίζεται εκ νέου Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Εκλέγεται για δεύτερη θητεία ως Πρόεδρος της Ευρωομάδας.

2007

1η Ιανουαρίου

Η Σλοβενία εντάσσεται στην ευρωζώνη

Η Σλοβενία καθίσταται το 13ο κράτος μέλος της ΕΕ που υιοθετεί ως νόμισμά του το ευρώ.

2008

1η Ιανουαρίου

Η Κύπρος και η Μάλτα προσχωρούν στη ζώνη του ευρώ

Τα μέλη της ζώνης του ευρώ είναι πλέον 15.

12 Οκτωβρίου

Σύσταση της συνόδου κορυφής για το ευρώ 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy προτείνει τη σύγκληση τακτικών συνόδων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ. Η πρώτη σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2008. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν σύνοδοι κορυφής τον Μάιο του 2010, τον Μάρτιο του 2011, τον Ιούλιο του 2011 και τον Οκτώβριο του 2011 στις Βρυξέλλες.

Οι σύνοδοι κορυφής για το ευρώ συντελούν στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ· σε αυτές παρίστανται επίσης ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2009

1η Ιανουαρίου

Η Σλοβακία γίνεται μέλος της ευρωζώνης

Η Σλοβακία γίνεται το 16ο μέλος της ευρωζώνης.

1η Δεκεμβρίου

Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας

Το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο ορίζει τα περί Ευρωομάδας, τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Οι υπουργοί των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ θα συνέρχονται άτυπα για να συζητούν θέματα σχετικά με το ενιαίο νόμισμα και θα εκλέγουν πρόεδρο για θητεία δυόμισυ ετών.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου της ΕΕ, οπότε όταν το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) ψηφίζει τια θέματα που αφορούν τη ζώνη του ευρώ, δικαιούνται να ψηφίζουν μόνον τα μέλη της Ευρωομάδας.

2011

1η Ιανουαρίου

Η Εσθονία γίνεται μέλος της ευρωζώνης

Η Εσθονία γίνεται το 17ο μέλος της ευρωζώνης.

2012

Ιανουάριος

Εκλογή του Προέδρου της Ομάδας «Ευρωομάδα»

Από τον Ιανουάριο του 2012, τη θέση του Προέδρου της Ομάδας «Ευρωομάδα» κατέχει ο κ. Thomas Wieser, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

Η Ομάδα «Ευρωομάδα» είναι ένα προπαρασκευαστικό όργανο που συγκροτείται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ευρωζώνης στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.   

2013

21 Ιανουαρίου

Εκλογή Προέδρου της Ευρωομάδας

Ο κ. Jeroen Dijsselbloem, Υπουργός Οικονομικών των Κάτω Χωρών, εκλέγεται Πρόεδρος της Ευρωομάδας. Είναι δε ο δεύτερος μόνιμος Πρόεδρος της Ευρωομάδας στην ιστορία της.

2014

1η Ιανουαρίου

Η Λετονία εντάσσεται στην ευρωζώνη

Η Λετονία καθίσταται το 18ο μέλος της ευρωζώνης.

2015

1η Ιανουαρίου

Η Λιθουανία προσχωρεί στην ευρωζώνη

Τα 19 κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

13 Ιουλίου

Ο κ. Jeroen Dijsselbloem εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωομάδας για δεύτερη θητεία

Ο κ. Jeroen Dijsselbloem επανεξελέγη Πρόεδρος της Ευρωομάδας για δεύτερη θητεία 2,5 ετών.