08-09/12/2016 Συνεδρίαση

Στις 9 Δεκεμβρίου, οι υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν μεταρρυθμίσεις του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Θα εστιάσουν στον κανονισμό Eurodac, τη βάση δακτυλοσκοπικών δεδομένων της ΕΕ. Θα ενημερωθούν δε για άλλα συναφή θέματα, όπως ο κανονισμός του Δουβλίνου και η σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει δε τη χάραξη της γενικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ανεπίσημα γνωστό και ως το Συμβούλιο ΕΕ, είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ προκειμένου να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.