Συμβούλιο «Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις», 08/12/2015

Συμβούλιο της ΕΕ
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σύνοδος αριθ. 3435
  • Βρυξέλλες
  • 08/12/2015
  • 10:15
  • Κατάλογος συμμετεχόντων