Ευρωομάδα, 22/04/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 22/04/2016
  • 9:00 πμ
  • Amsterdam

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Ελλάδα: πορεία των εργασιών

Οι θεσμοί και ο έλληνας Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ενημέρωσαν την Ευρωομάδα για την πορεία της εν εξελίξει πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, οι θεσμοί και οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων πολιτικής η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί από την Ελλάδα.

Μολονότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια σε σειρά τομέων πολιτικής, μεταξύ των οποίων η δημοσιονομική στρατηγική και το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων.

Η Ευρωομάδα κάλεσε τις ελληνικές αρχές να συμφωνήσουν ταχέως με τους θεσμούς όσον αφορά τη δέσμη μεταρρυθμίσεων η οποία θα πρέπει να καλύπτει και θέματα όπως μέτρα έκτακτης ανάγκης και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η Ευρωομάδα ευελπιστεί ότι η συμφωνία θα είναι δυνατή εντός των προσεχών ημερών και, εφόσον αυτό συμβεί, είναι έτοιμη να συνέλθει εκ νέου σε έκτακτη σύνοδο προκειμένου να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα προς το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και την απασχόληση: εθνικά πλαίσια αφερεγγυότητας

Η Ευρωομάδα συνέχισε την ανταλλαγή απόψεων για τα εθνικά πλαίσια αφερεγγυότητας και την εφαρμογή τους, τα οποία διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Η συζήτηση διεξήχθη σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου του 2015 και του 2016 προς τη ζώνη του ευρώ, οι οποίες εκδόθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ετήσιας διαδικασίας συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ.

Η εύρυθμη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και τη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών να πιστοδοτούν την οικονομία. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζώνη του ευρώ αφού οι επιμέρους οικονομίες που τη συναπαρτίζουν είναι επιρρεπείς σε φαινόμενα μετάδοσης.

Οι υπουργοί συμφώνησαν σε δέσμη κοινών αρχών οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για τη βελτίωση των εν λόγω εθνικών πλαισίων. Οι αρχές αυτές εστιάζουν πρωτίστως στην ταχύτητα, την προβλεψιμότητα και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των πλαισίων.

Παρουσίαση από την Πρόεδρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)

Η Πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) κα Danièle Nouy παρουσίασε την ετήσια έκθεση του ΕΕΜ.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε επίσης την Ευρωομάδα για τις εξ εξελίξει εργασίες με σκοπό την εναρμόνιση των επιλογών και της διακριτικής ευχέρειας των κρατών σε θέματα εποπτείας στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ για τη διασφάλιση περισσότερο ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Ενημέρωση για τη δημοσιονομική εποπτεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα κύρια αποτελέσματα των ανακοινώσεων της Eurostat του Απριλίου 2016 στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Το 2015, τα δημόσια ελλείμματα και το χρέος στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν κατά μέσο όρο στο 2,1% και το 90,7% του ΑΕγχΠ αντίστοιχα.

Οι υπουργοί οικονομικών θα εξετάσουν περαιτέρω το ζήτημα της δημοσιονομικής εποπτείας και τα πιθανά βήματα δυνάμει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος κατά τους προσεχείς μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2016 και την υποβολή των προγραμμάτων σταθερότητας και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2016.

Τελευταία αναθεώρηση στις 06/06/2016