Ευρωομάδα, 16/06/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 16/06/2016
  • Λουξεμβούργο

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων στη ζώνη του ευρώ

Η Ευρωομάδα συζήτησε σχετικά με τα διάφορα μέσα πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων στη ζώνη του ευρώ.

Εκτός από τις παραδοσιακές παραμέτρους όπως οι συνταξιοδοτικές εισφορές και δαπάνες, η Ευρωομάδα συζήτησε επίσης ενεργητικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για την αγορά εργασίας που θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν την οικονομική δραστηριότητα με βιώσιμο τρόπο. Εξέτασε επίσης τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις αυτόματες διορθώσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων ως αντίδραση στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.

Η Ευρωομάδα εξέδωσε δήλωση η οποία περιέχει μια σειρά συμπεφωνημένων αρχών με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις λάβει υπόψη κατά τις διαδικασίες εποπτείας της και να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλων δεικτών αναφοράς σε αυτή τη βάση.

Επισκόπηση της ζώνης του ευρώ βάσει του άρθρου IV του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Christine Lagarde ενημέρωσε την Ευρωομάδα σχετικά με την αξιολόγηση του ΔΝΤ όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές της ζώνης του ευρώ, τους κινδύνους και τις προκλήσεις στη χάραξη πολιτικών. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας διαβούλευσης του ΔΝΤ βάσει του άρθρου IV.

Το ΔΝΤ επιβεβαίωσε ότι συνεχίζεται η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ. Συνέστησε να διατηρηθεί η έμφαση της ζώνης του ευρώ στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Ευρωομάδα είχε μια εποικοδομητική συζήτηση με θέμα αυτές τις συστάσεις. Η τελική δήλωση του ΔΝΤ θα αναρτηθεί στον ιστότοπό του σε εύθετο χρόνο.

Άλλα σημεία

Η Ευρωομάδα συζήτησε επίσης τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ καθώς επίσης τις εξελίξεις όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του ευρώ, με βάση τις σχετικές παρουσιάσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενέκρινε επίσης το πρόγραμμα εργασιών της για το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Τελευταία αναθεώρηση στις 27/06/2016