Ευρωομάδα, 11/07/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 11/07/2016
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ

Η Ευρωομάδα αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ. Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από την Επιτροπή και την ΕΚΤ σχετικά με τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του ΗΒ στις 23 Ιουνίου.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αγορές, μετά από αρχικές διορθώσεις, σταθεροποιούνται. Ωστόσο, η επικρατούσα αβεβαιότητα, ιδίως μεταξύ των επενδυτών, μπορεί να έχει επιπτώσεις στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για την ανάπτυξη, και εντός της ζώνης του ευρώ.

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για υγιείς και φιλοαναπτυξιακές δημοσιονομικές πολιτικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διευθέτηση του τραπεζικού τομέα. Το θεματολόγιο και η δέσμευσή μας σχετικά με αυτό το θεματολόγιο δεν έχουν αλλάξει», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας Jeroen Dijsselbloem μετά τη συνεδρίαση.

Εποπτεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε για τα βασικά αποτελέσματα της πέμπτης επανεξέτασης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Ιρλανδία και της τέταρτης επανεξέτασης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Πορτογαλία, που πραγματοποιήθηκαν αμφότερες τον Ιούνιο του 2016.

Οι δύο εποπτικές αποστολές μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατέληξαν ότι τόσο η Ιρλανδία όσο και η Πορτογαλία είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα δάνεια που έλαβαν στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων τους.

Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης - εφαρμογή στις χώρες της ζώνης του ευρώ

Η Ευρωομάδα αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Στις 7 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις για αποφάσεις του Συμβουλίου με τις οποίες διαπιστώνεται ότι καμία από τις δύο χώρες δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση προκειμένου να αντιμετωπίσει το υπερβολικό της έλλειμμα εντός του χρονικού πλαισίου που καθόρισε το Συμβούλιο στη σύστασή του της 21ης Ιουνίου 2013.

Οι αποφάσεις βάσει των εν λόγω συστάσεων της Επιτροπής θα ληφθούν από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ

Η Ευρωομάδα συζήτησε τον δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ βάσει των εθνικών προγραμμάτων σταθερότητας που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου φέτος τον Απρίλιο.

Η Ευρωομάδα συμφώνησε ότι ο συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται, από μετρίως επεκτατικός το 2016, να γίνει γενικά ουδέτερος το 2017.

Η συζήτηση θα χρησιμεύσει στα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία, εντός του τρέχοντος έτους, των δημοσιονομικών προγραμμάτων του 2017.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας: επενδύοντας στη ζώνη του ευρώ

Η Ευρωομάδα συνέχισε τη σειρά θεματικών συζητήσεων σχετικά με την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, εστιάζοντας αυτή τη φορά στις επενδύσεις. Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν οι διαρθρωτικοί και κανονιστικοί φραγμοί των επενδύσεων, εστιάζοντας ειδικότερα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επί μέρους σημείων συμφόρησης που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι τομείς.

Η συζήτηση αυτή είναι συμπληρωματική ευρύτερων πρωτοβουλιών σε όλη την ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων.

Η αναζωογόνηση των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει τη συζήτηση αργότερα εντός του έτους.

Τελευταία αναθεώρηση στις 13/07/2016