Ευρωομάδα, 26/01/2017

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 26/01/2017
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κύρια αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Ελλάδα

Οι θεσμοί ενημέρωσαν την Ευρωομάδα για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, μετά την αποστολή αξιολόγησης που πραγματοποίησαν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο.

Η Ευρωομάδα κάλεσε τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς να επαναλάβουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία επί δέσμης μεταρρυθμίσεων που θα είναι αποδεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επίτευξης συμφωνίας αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν τις αγορές εργασίας και αγαθών της Ελλάδας και διάφορους τομείς, όπως τον ενεργειακό. Αναμένεται επίσης συμφωνία για τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της Ελλάδας, δηλαδή από 2018 και μετά.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος παρέχει τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα, ενημέρωσε τους υπουργούς για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα. Τα μέτρα αυτά πήραν το πράσινο φως από την Ευρωομάδα τον Δεκέμβριο και εγκρίθηκαν τυπικά από το Συμβούλιο Διευθυντών του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας) στις 23 Ιανουαρίου 2017.

Με τα εν λόγω μέτρα επιδιώκεται αφενός η μείωση του κινδύνου επιτοκίου για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων με τη μετατροπή των επιτοκίων ορισμένων δανείων από κυμαινόμενα σε σταθερά, και αφετέρου η ελάφρυνση του βάρους της εξυπηρέτησης του χρέους. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις για τους μετόχους του ΕΜΣ, οι οποίοι είναι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Εποπτική αξιολόγηση στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε για τα βασικά αποτελέσματα της έκτης εποπτικής αξιολόγησης στην Ιρλανδία και της πέμπτης εποπτικής αξιολόγησης στην Πορτογαλία μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων τους. Οι αξιολογήσεις αυτές διενεργήθηκαν αμφότερες από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2016.

Οι δυο εποπτικές αποστολές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο η Ιρλανδία όσο και η Πορτογαλία μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που έλαβαν στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων τους.

Διαβουλεύσεις του ΔΝΤ με την ευρωζώνη δυνάμει του άρθρου IV

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ενημέρωσε την Ευρωομάδα για τα κυριότερα πορίσματα της ενδιάμεσης αποστολής που πραγματοποίησε στα τέλη του 2016 στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του οργανισμού δυνάμει του άρθρου IV.

Η Ευρωομάδα συμφώνησε με την εκτίμηση του ΔΝΤ για τις οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης καθώς και με τις απόψεις του όσον αφορά τις προκλήσεις πολιτικής που αντιμετωπίζει η νομισματική ένωση.

Η τελική αποστολή του ΔΝΤ θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους και θα εκπονήσει την τελική και ολοκληρωμένη έκθεση.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: σύσταση του 2017 για την ευρωζώνη

Η Ευρωομάδα συζήτησε το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης για το 2017.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι συστάσεις για το 2017 θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Το σχέδιο σύστασης θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων στις 27 Ιανουαρίου.

Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων: Ισπανία και Λιθουανία

Η Ευρωομάδα εξέτασε τα επικαιροποιημένα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Ισπανίας και της Λιθουανίας για το 2017. Τον Οκτώβριο του 2016 οι δύο χώρες είχαν υποβάλει σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων που βασίζονταν στην υπόθεση ότι η πολιτική τους θα παρέμενε αμετάβλητη, διότι τη στιγμή εκείνη οι κυβερνήσεις τους δεν διέθεταν πλήρεις δημοσιονομικές εξουσίες λόγω των εθνικών εκλογικών διαδικασιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, μετά τον σχηματισμό των νέων κυβερνήσεών τους, χρειάστηκε να υποβάλουν επικαιροποιημένο σχέδιο.

Η συζήτηση της Ευρωομάδας βασίστηκε στις γνώμες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εν λόγω προγράμματα στις 17 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο της Ισπανίας είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ενώ για το σχέδιο της Λιθουανίας υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης με το ΣΣΑ.

Η Ευρωομάδα συμφώνησε ως επί το πλείστον με τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημείωσε το αίτημα των λιθουανικών αρχών για ελαστική εφαρμογή των κανόνων του ΣΣΑ, η οποία επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η Ευρωομάδα εξέδωσε σχετική δήλωση.

Τελευταία αναθεώρηση στις 27/01/2017