Ευρωομάδα, 15/06/2017

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 15/06/2017
  • 15:00
  • Λουξεμβούργο

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες για τη συνεδρίαση

Ελλάδα

Η Ευρωομάδα ολοκλήρωσε τις συζητήσεις της για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Η Ευρωομάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των συμφωνημένων προαπαιτούμενων δράσεων . Τα μέτρα αυτά είναι μέρος της δέσμης πολιτικών μεταρρυθμίσεων που η χώρα συμφώνησε με τους θεσμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) στις 2 Μαΐου 2017.

Τα μεταρρυθμιστικά μέτρα καλύπτουν τομείς όπως οι συντάξεις, ο φόρος εισοδήματος, η αγορά εργασίας καθώς και ο χρηματοοικονομικός και ενεργειακός τομέας. Θα πρέπει να καταστήσουν τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας ισχυρότερη και να στηρίξουν τη φιλοαναπτυξιακή επανεξισορρόπηση της οικονομίας.
Η Ευρωομάδα κάλεσε την Ελλάδα από κοινού με τα θεσμικά όργανα και τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη να αναπτύξουν και να στηρίξουν μια ολιστική φιλοαναπτυξιακή στρατηγική.

Η Ευρωομάδα επιβεβαίωσε την προσέγγισή της όσον αφορά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας που συμφωνήθηκε στα τέλη Μαΐου 2016, παρέχοντας παράλληλα ορισμένες περαιτέρω λεπτομέρειες για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα μπορούσαν να προκύψουν για την Ελλάδα.

Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σε περίπτωση που μια νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους επιβεβαιώσει ότι είναι αναγκαία.

Η Ευρωομάδα εξέφρασε ικανοποίηση για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 % του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και στη συνέχεια να ακολουθήσει δημοσιονομική πορεία συνεπή προς το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμμόρφωση αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα πρωτογενές πλεόνασμα ίσο ή ανώτερο αλλά κοντά στο 2,0 % του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2023-2060.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΔΝΤ θα συστήσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ να εγκρίνει καταρχήν νέα 14μηνη συμφωνία stand-by για την Ελλάδα.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορέσει να εκταμιεύσει την επόμενη δόση της χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ελλάδα που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του προγράμματος αφού τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές εθνικές διαδικασίες για την έγκριση της εκταμίευσης. Η επόμενη δόση θα ανέλθει σε 8.5 δισ. ευρώ.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης: βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών

Η Ευρωομάδα προέβη σε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών, σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2016, όταν ενέκρινε κοινές αρχές για την καθοδήγηση των εθνικών επανεξετάσεων των δαπανών.

Οι υπουργοί συζήτησαν την πρακτική εφαρμογή αυτών των αρχών, υπό το φως παρουσίασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εμπειριών από διάφορες χώρες.

Οι επανεξετάσεις των δαπανών βοηθούν τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν τομείς στους οποίους μπορούν να γίνουν οικονομίες και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δαπανών. Το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης στα πλαίσια των προσπαθειών τους να εξασφαλίσουν υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Αξιολόγηση της ευρωζώνης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του άρθρου IV

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) κ. Christine Lagarde ενημέρωσε την Ευρωομάδα σχετικά με την αξιολόγηση του ΔΝΤ όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές, τους κινδύνους και τις προκλήσεις της ζώνης του ευρώ. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο των ετήσιων διαβουλεύσεων του ΔΝΤ βάσει του άρθρου IV του καταστατικού του.

Το ΔΝΤ επιβεβαίωσε ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη ενισχύεται και αφορά όλο και περισσότερα κράτη μέλη. Συνέστησε στην ευρωζώνη να επωφεληθεί από τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην εφαρμογή υγιών δημοσιονομικών πολιτικών καθώς και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί.

Η Ευρωομάδα είχε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με αυτήν την αξιολόγηση. Η τελική δήλωση του ΔΝΤ θα αναρτηθεί στον ιστότοπό του σε εύθετο χρόνο.

Το άρθρο IV του καταστατικού του ΔΝΤ συνιστά τη βάση για την εποπτεία, από πλευράς ΔΝΤ, των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών του και νομισματικών ζωνών όπως η ευρωζώνη.

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου εξυγίανσης

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε απο την κα Elke König, Πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και την κα Sabine Lautenschläger, αντιπρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου εξυγίανσης.

Τελευταία αναθεώρηση στις 23/06/2017