Ευρωομάδα, 10/07/2017

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 10/07/2017
  • 15:00

Πληροφορίες για τη συνεδρίαση

Κυριότερα αποτελέσματα

Εθνικά πλαίσια αφερεγγυότητας: μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η Ευρωομάδα συζήτησε τα πλαίσια αφερεγγυότητας στην ευρωζώνη, εστιάζοντας στον ρόλο που παίζουν στις εθνικές εποπτικές πρακτικές που αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η συζήτηση βασίστηκε σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου αφερεγγυότητας είναι απαραίτητη για την ταχεία και αποτελεσματική μείωση της υπερχρέωσης και για τη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις στην οικονομία.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Τραπεζικός τομέας

Η Τραπεζική Εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσαν την Ευρωομάδα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της επικαιρότητας στον τραπεζικό τομέα, ιδίως στην Ιταλία.

Ιρλανδία: εποπτεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν σχετικά με τα κύρια πορίσματα της 7ης αποστολής εποπτείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο Δουβλίνο από τις 16 έως τις 19 Μαΐου.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), συμμετείχε στην αποστολή στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξακριβώσει την ικανότητα μιας χώρας που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα να αποπληρώσει τα δάνειά της στον ΕΤΧΣ/ΕΜΣ.

Το συμπέρασμα της αποστολής είναι ότι ο κίνδυνος η Ιρλανδία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει τα δάνεια που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής της παραμένει χαμηλός. Η Ιρλανδία ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμά της το 2013.

Το ΔΝΤ παρουσίασε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με την Ιρλανδία δυνάμει του άρθρου IV.

Δημοσιονομικός προσανατολισμός της ευρωζώνης

Η Ευρωομάδα συζήτησε τον δημοσιονομικό προσανατολισμό της ευρωζώνης με βάση παρουσιάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Υπήρξε συναίνεση μεταξύ των οργάνων και των υπουργών ότι ένας γενικά ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός θα ήταν ενδεδειγμένος για την ευρωζώνη στο σύνολό της το 2018.

Η συζήτηση θα συμβάλει στη διαμόρφωση της προετοιμασίας των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ευρωζώνης για το 2018, τα οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15 Οκτωβρίου και να υποβληθούν προς εξέταση στην Επιτροπή.

Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)

Οι υπουργοί διεξήγαγαν γενική συζήτηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της ΟΝΕ με βάση το έγγραφο προβληματισμού που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό στις 31 Μαΐου 2017.

Τελευταία αναθεώρηση στις 11/07/2017