Ευρωομάδα, 09/10/2017

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 09/10/2017
  • 15:00
  • Λουξεμβούργο

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες για τη συνεδρίαση

Εμβάθυνση της ΟΝΕ: ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Η Ευρωομάδα συζήτησε τους πιθανούς μελλοντικούς ρόλους και τα πιθανά μελλοντικά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο πλαίσιο της διεξαγόμενης ευρύτερης συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Αυτή η πρώτη συζήτηση επικεντρώθηκε στον πιθανό ρόλο του ΕΜΣ στη διαχείριση κρίσεων και σε σχέση με την τραπεζική ένωση καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτός ο πιθανός νέος ρόλος θα μπορούσε να επηρεάσει τη δομή της διακυβέρνησής του και τη θέση του στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ΟΝΕ.

Θεματικές συζητήσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: χρηματοδότηση της μείωσης της φορολόγησης της εργασίας

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις καθώς και εθνικές βέλτιστες πρακτικές για τη χρηματοδότηση της μείωσης της φορολόγησης της εργασίας. Η Ευρωομάδα αναμένεται να συζητήσει το θέμα εκ νέου αργότερα εντός του έτους, στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης των σχεδίων προϋπολογισμών των κρατών μελών της ευρωζώνης για το επόμενο έτος.

Έχει υποβληθεί σύσταση προς την ευρωζώνη για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ήτοι την ετήσια διαδικασία συντονισμού της πολιτικής της ΕΕ. Η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην ευρωζώνη συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως και η μείωσή της θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η μείωση της φορολόγησης της εργασίας είναι, επομένως, ένα σημαντικό ζήτημα, δεδομένου ότι η φορολόγηση της εργασίας αποτελεί σημαντικό μερίδιο των κρατικών εσόδων σε αρκετές χώρες της ευρωζώνης.

Αποστολή εποπτείας στην Πορτογαλία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενημέρωσαν την Ευρωομάδα για τα αποτελέσματα της έκτης αποστολής εποπτείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Πορτογαλία. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2017.

Τα κυριότερα πορίσματα της αποστολής ήταν θετικά. Η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της Πορτογαλίας συνεχίζει να βελτιώνεται και η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ικανότητα αποπλήρωσης του χρέους της παραμένει ικανοποιητική.

Τελευταία αναθεώρηση στις 10/10/2017