Ημερολόγιο συνεδριάσεων

29 Απριλίου 2017

22 Ιουνίου 2017

23 Ιουνίου 2017

19 Οκτωβρίου 2017

20 Οκτωβρίου 2017

14 Δεκεμβρίου 2017

15 Δεκεμβρίου 2017

22 Μαρτίου 2018

23 Μαρτίου 2018

28 Ιουνίου 2018

29 Ιουνίου 2018